ความรำพึง

ในการฌาปนกิจศพนายหงี โพธิทัต ผู้เป็นบิดาข้าพเจ้า ครั้งนี้ นอกจากการบำเพ็ญกุศลตามคตินิยมแห่งพระพุทธศาสนาแล้ว ข้าพเจ้ายังได้มุ่งหวังตั้งใจไว้แต่เดิมว่า ใคร่จะพิมพ์หนังสืออันมีข้อความเป็นสารัตถ์ประโยชน์แก่บุคคลทั่ว ๆ ไปแจกในงานปลงศพเพื่อเป็นอนุสสรณ์บรรณาการบริจารอุทิศส่วนกุศลให้แด่ท่านบิดาผู้วายชนม์ด้วยอีกสักอย่างหนึ่ง ข้าพเจ้าพยายามค้นหาเลือกเฟ้นหนังสือให้ต้องด้วยลักษณดั่งกล่าวแล้วอยู่เป็นเวลานาน ในที่สุด ได้พบหนังสือ "วิธีทำศพ" ซึ่งพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์โท พระจรูญชวนะพัฒน์ (ทองสุก อินทรรัสมี) และพระศพหม่อมเจ้าวัยโสภาคย์ เกษมสันต์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ นี้ ซึ่งอำมาตย์โท พระจรูญชวนะพัฒน์ (ทองสุก อินทรรัสมี) เป็นผู้เรียบเรียงไว้แต่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ด้วยเหตุนา ๆ ประการ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นที่พอใจมาก ถึงแม้หนังสือนี้จักได้เคยพิมพ์มาครั้งหนึ่งแล้วก็ตาม แต่จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับและไม่เคยได้อ่านผ่านพบคงจะมีอีกไม่น้อย ถ้าได้พิมพ์เผยแผ่แพร่หลายอีกครั้งหนึ่ง ก็เชื่อว่า คงจะเป็นที่พอใจแก่ผู้ได้พบได้เห็นโดยทั่วกัน เพราะนอกจากจะเป็นหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องซึ่งเราท่านทุกคนจักต้องได้ประสบกับตัวเองหรือแก่ญาติมิตรในวันหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นแน่แท้ แม้จะเป็นของธรรมดา ก็หาผู้รู้จริงได้ยาก อีกประการหนึ่ง หนังสือเรื่อง "วิธีทำศพ" นี้ ไม่แต่จะเป็นที่พอใจฉะเพาะตัวของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียว ถึงแม้ท่านบิดาข้าพเจ้า เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็ได้เคยอธิบายข้อความบางส่วนบางตอนให้ข้าพเจ้าฟังโดยละเอียดถี่ถ้วน อันแสดงว่า ท่านเป็นผู้ใฝ่ใจพอใจเรื่องนี้อยู่มาก ข้าพเจ้ารำลึกอยู่เสมอว่า หากจะมีญานวิถีใด ๆ ซึ่งท่านผู้วายชนม์สามารถล่วงรู้ได้แล้ว ก็คงจะมีความนิยมชื่นชมยินดีด้วยในการที่ข้าพเจ้าได้เลือกหนังสือเล่มนี้มาพิมพ์แจกเป็นการสนองพระเดชพระคุณท่าน อนึ่ง สำหรับในที่นี้ ข้าพเจ้าจะเว้นขอบพระคุณนางสมบูรณ์ จรูญชวนะพัฒน์ เสียมิได้ ที่เอื้อเฟื้ออนุญาตให้พิมพ์หนังสือ "วิธีทำศพ" ได้ตามความปรารถนาโดยไมตรีจิตต์อันผ่องแผ้ว

ที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลบุญราษีทั้งมวลอันจักได้แต่การพิมพ์หนังสือนี้เป็นปัจฉิมวัตถุบริจจาค ซึ่งอาจยังหิตานุหิตประโยชน์แก่บรรดาผู้ได้รับไปอ่านและผู้ผ่านพบในภายหลัง จงสำเร็จเป็นอิฏฐิคุณมนูญญผลสนองแด่นายหงี โพธิทัต ผู้เป็นบิดาข้าพเจ้า ซึ่งได้วายชนม์ไปแล้ว โดยกาลนิยมตามควรแก่คติในภาคสัมปรายภพนั้นเทอญ.

รองอำมาตย์โท โต๊ะ โพธิทัต