คำนำ

หนังสือเรื่อง "การทำศพ" นี้ คุณพระจรูญชวนะพัฒน์ได้เรียบเรียงไว้เมื่อก่อนจะถึงแก่กรรม แต่ยังมิทันจะเสร็จเรียบร้อย เรียงไปได้ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๗ ก็ถึงแก่กรรมลง ข้าพเจ้าจึงขอร้องให้คุณหลวงวิศาลดรุณกร อาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรียบเรียงต่อ คุณหลวงวิศาลดรุณกรก็ยินดีรับด้วยความเต็มใจ จึงได้เรียงต่อแต่ข้อ ๘ ไปจนจบ และไม่ได้แก้ไขข้อความที่คุณพระจรูญฯ ได้เรียบเรียงไว้แล้วแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเลย นอกจากบางตอนที่เห็นควรจะเพิ่มเติมยข้อความอย่างอื่นอีกเพื่อให้ชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อของคุณหลวงวิศาลดรุณกรเป็นอย่างอื่นที่กรุณาให้ความสำเร็จแก่หนังสือเรื่อง "การทำศพ" นี้ ยิ่งไปกว่านั้น ข้าพเจ้าคิดว่า อย่างน้อยคงจักเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้ไม่รู้รุ่นหลัง ๆ อีกโสดหนึ่งด้วย นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณหลวงสำเร็จวรรณกิจและคุณหลวงชาญดรุณวิทย์ผู้เอื้อเฟื้อช่วยให้การพิมพ์หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ทันงาน.

นางสมบูรณ์ จรูญชวนะพัฒน์
ถนนบ้านแขก
๒๑/๒/๗๖