ศาลยุติธรรมไทย
กฎหมายและเอกสารทางการ

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไข

 1. ประกาศให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทร์ศก 127 (พ.ศ. 2451)
  1. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม รัตนโกสินทร์ศก 127 (พ.ศ. 2451)
  2. ประกาศเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452)
  3. ประกาศรวมพนักงานอัยการ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2458
  4. ประกาศแก้ความในมาตรา 34 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2469
  5. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2473
  6. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476
 2. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พุทธศักราช 2477
  1. พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พ.ศ. 2478
  2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พุทธศักราช 2482(เริ่มดัชนี)
  3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497(เริ่มดัชนี)
  4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2499(เริ่มดัชนี)
  5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2512(เริ่มดัชนี)
  6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2520(เริ่มดัชนี)
  7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522(เริ่มดัชนี)
  8. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2525(เริ่มดัชนี)
  9. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2525(เริ่มดัชนี)
  10. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2527(เริ่มดัชนี)
  11. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2532(เริ่มดัชนี)
  12. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2532(เริ่มดัชนี)
  13. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2534(เริ่มดัชนี)
 3. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
  1. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
  2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
  3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
  5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
  6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
  7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

อื่น ๆ แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติจัดการศาลในสนามสถิตย์ยุติธรรม รัตนโกสินทร์ศก 111 (พ.ศ. 2435)