ประมวลกฎหมายอาญา
การแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ กฎหมาย พ.ศ. ประเด็น
1 พระราชบัญญัติ 2502 ความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรม
2 พระราชบัญญัติ (2) 2512 ความผิดผิดเกี่ยวกับทรัพย์
3 ประกาศคณะรัฐประหาร 2514 วิธีการเกี่ยวกับโทษ และความผิดเกี่ยวกับการปกครอง การยุติธรรม
การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน เพศ เสรีภาพ และทรัพย์
4 พระราชบัญญัติ (3) 2518 การกักขัง
5 คำสั่งคณะรัฐประหาร 2519 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ และความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง
6 พระราชบัญญัติ (4) 2522 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
7 พระราชบัญญัติ (5) 2525 ความผิดเกี่ยวกับเพศ เสรีภาพ และทรัพย์
8 พระราชบัญญัติ (6) 2526 การเพิ่มโทษ และการเรียงกระทงลงโทษ
9 พระราชบัญญัติ (7) 2530 ลักทรัพย์
10 พระราชบัญญัติ (8) 2530 ความผิดเกี่ยวกับเพศและเสรีภาพ
11 พระราชบัญญัติ (9) 2530 การกักขัง
12 พระราชบัญญัติ (10) 2532 การคุมประพฤติ
13 พระราชบัญญัติ (11) 2535 ความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง
14 พระราชบัญญัติ (12) 2535 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
15 พระราชบัญญัติ (13) 2537 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
16 พระราชบัญญัติ (14) 2540 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
17 พระราชบัญญัติ (15) 2545 การกักขัง การปรับ และการคุมประพฤติ
18 พระราชบัญญัติ (16) 2546 การประหารชีวิต
19 พระราชกำหนด 2546 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
20 พระราชบัญญัติ (17) 2547 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์
21 พระราชบัญญัติ (18) 2550 ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
22 พระราชบัญญัติ (19) 2550 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
23 พระราชบัญญัติ (20) 2550 แก้ไขเลขมาตรา
24 พระราชบัญญัติ (21) 2551 ความรับผิดทางอาญาของเด็ก
25 พระราชบัญญัติ (22) 2558 นิยามของ "เจ้าพนักงาน" ลหุโทษ อัตราลหุโทษ
ความผิดเกี่ยวกับศพ และการทำให้อับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ
26 พระราชบัญญัติ (23) 2558 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
27 พระราชบัญญัติ (24) 2558 ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก
28 พระราชบัญญัติ (25) 2559 การปรับ มาตรการแทนการปรับ การคุมความประพฤติ
และผู้กระทำความผิดหลายคน
29 พระราชบัญญัติ (26) 2560 อายุความในการบังคับใช้โทษปรับ และอัตราโทษปรับ
30 พระราชบัญญัติ (27) 2562 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
31 พระราชบัญญัติ (28) 2564 ความผิดเกี่ยวกับการทำแท้ง
32 พระราชบัญญัติ (29) 2565 อายุของเด็กในความรับผิดทางอาญา

ครั้งที่ 1 แก้ไข

ครั้งที่ 2 แก้ไข

ครั้งที่ 3 แก้ไข

ครั้งที่ 4 แก้ไข

ครั้งที่ 5 แก้ไข

ครั้งที่ 6 แก้ไข

ครั้งที่ 7 แก้ไข

ครั้งที่ 8 แก้ไข

ครั้งที่ 9 แก้ไข

ครั้งที่ 10 แก้ไข

ครั้งที่ 11 แก้ไข

ครั้งที่ 12 แก้ไข

ครั้งที่ 13 แก้ไข

ครั้งที่ 14 แก้ไข

ครั้งที่ 15 แก้ไข

ครั้งที่ 16 แก้ไข

ครั้งที่ 17 แก้ไข

ครั้งที่ 18 แก้ไข

ครั้งที่ 19 แก้ไข

ครั้งที่ 20 แก้ไข

ครั้งที่ 21 แก้ไข

ครั้งที่ 22 แก้ไข

ครั้งที่ 23 แก้ไข

ครั้งที่ 24 แก้ไข

ครั้งที่ 25 แก้ไข

ครั้งที่ 26 แก้ไข

ครั้งที่ 27 แก้ไข

ครั้งที่ 28 แก้ไข

ครั้งที่ 29 แก้ไข

ครั้งที่ 30 แก้ไข

ครั้งที่ 31 แก้ไข

การทบทวนโดยฝ่ายตุลาการ แก้ไข

การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมในสภาผู้แทนราษฎร แก้ไข

การพิจารณาล่วงหน้าของวุฒิสภา แก้ไข

ความเห็นชอบของรัฐสภา แก้ไข

การประกาศเป็นกฎหมาย แก้ไข

ครั้งที่ 32 แก้ไข