สถานีย่อย:คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ/คำวินิจฉัย

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
คำวินิจฉัย
ที่ วันที่ เรื่อง
1–2/2550 30 พฤษภาคม 2550 ขอให้ยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าและพรรคประชาธิปัตย์ (เริ่มดัชนี)
3–5/2550 30 พฤษภาคม 2550 ขอให้ยุบพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคไทยรักไทย (เริ่มดัชนี)
6/2550 26 กรกฎาคม 2550 ขอให้วินิจฉัยกรณีนายสุรพล พูลเกษ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (เริ่มดัชนี)
7/2550 26 กรกฎาคม 2550 ขอให้วินิจฉัยกรณีนายนเรนทร์ ธรรมกฤษดา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (เริ่มดัชนี)
8/2550 26 กรกฎาคม 2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 หรือไม่ (เริ่มดัชนี)
9/2550 26 กรกฎาคม 2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 มาตรา 219 และมาตรา 219 ตรี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 หรือไม่ (เริ่มดัชนี)

ดูเพิ่มแก้ไข