สถานีย่อย:คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ/คำสั่ง

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
คำสั่ง
ที่ วันที่ เรื่อง
1/2550 12 มิถุนายน 2550 ขอให้ยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (เริ่มดัชนี)
2/2550 12 มิถุนายน 2550 ขอให้ยุบพรรคแผ่นดินไทย (เริ่มดัชนี)
3/2550 12 มิถุนายน 2550 ขอให้ยุบพรรคแผ่นดินไทย (เริ่มดัชนี)
4/2550 1 พฤศจิกายน 2550 พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 มาตรา 10 และมาตรา 18 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550 หรือไม่ (เริ่มดัชนี)
5/2550 15 พฤศจิกายน 2550 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1307 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 หรือไม่ (เริ่มดัชนี)

ดูเพิ่มแก้ไข