สถานีย่อย:ประวัติศาสตร์ไทย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงรับคณะทูตฝรั่งเศส ณ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2228 (ค.ศ. 1685)

งานรวมแก้ไข

 1. ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1 (2510) (ต้นฉบับ)
 2. ประชุมพงศาวดาร
 3. บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)

คำให้การแก้ไข

 1. "คำให้การขุนโขลน เรื่อง พระพุทธบาท", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 7 (2460) (ต้นฉบับ)
 2. คำให้การขุนหลวงหาวัด (2459) (ต้นฉบับ)
 3. คำให้การชาวกรุงเก่า (2457) (ต้นฉบับ)
 4. คำให้การชาวอังวะ (2458)
 5. "คำให้การเถ้าสา เรื่อง หนังราชสีห์", ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 7 (2460) (ต้นฉบับ)

จดหมายเหตุแก้ไข

 1. "จดหมายเหตุของหมอบรัดเล", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ, ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 12 (2462) (ต้นฉบับ)
 2. "จดหมายเหตุจีนว่าด้วยกรุงสยามแต่โบราณ", โดย หลวงเจนจีนอักษร (สุดใจ ตัณฑากาศ), ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 5 (2460) (ต้นฉบับ)
 3. "จดหมายเหตุทูตฝรั่งเศสเข้ามาเมืองไทยในแผ่นดินสมเด็จพระนารายน์มหาราช", โดย พระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค), ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 12 (2462) (ต้นฉบับ)
 4. จดหมายเหตุพระสุบินนิมิตร (2464) (ต้นฉบับ)
 5. จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (2472)
 6. จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต, โดย ราชบัณฑิตยสภา (2472)
 7. "จดหมายเหตุ เรื่อง เจรจาความเมืองในระหว่างไทยกับพม่า", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 21 (2464) (ต้นฉบับ)
 8. "จดหมายเหตุ เรื่อง เซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลก่อนที่ตำบลหัววานเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 (ปีมะโรง พ.ศ. 2411)", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 19 (2463) (ต้นฉบับ)
 9. จดหมายเหตุเก่า เรื่อง พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแต่งทูตไทยไปนมัสการพระมาลัยเจดีย์เมืองหงสา (2470)
 10. จดหมายเหตุ เรื่อง ไต่สวนนายกุหลาบซึ่งแต่งประวัติสมเด็จพระสังฆราชขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย (2472) (ต้นฉบับ)
 11. จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง, โดย เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) (2490)
 12. "จดหมายเหตุ เรื่อง รับพระแก้วมรกตและพระบางอัญเชิญมาตั้งการสมโภช", ใน เอกสารสำคัญ (2484) (ต้นฉบับ)
 13. จดหมายเหตุ เรื่อง รับพระยาเศวตกุญชร (2470) (ต้นฉบับ)
 14. "จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 19", โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), ใน ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 19 (2463) (ต้นฉบับ)
 15. "จดหมายเหตุหอสาตราคม", โดย นายเสน่ห์ (หรุ่น ศรีเพ็ญ) และ นายสุจินดา (หรั่ง), ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 19 (2463) (ต้นฉบับ)
 16. "จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์", โดย จมื่นก่งศิลป์ (หรุ่น), ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 8 (2460) (ต้นฉบับ)
 17. "จดหมายเหตุโหร", โดย พระเทวโลก (แหยม วัชรโชติ), ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 8 (2460)
 18. เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย, โดย พระสารสาสน์พลขันธ์ (เยโรลาโม เอมิลิโอ เยรินี)

จารึกแก้ไข

ตำนานแก้ไข

 1. "ตำนานการเลิกบ่อนเบี้ยแลเลิกหวย", โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 17 (ต้นฉบับ: 1, 2)
 2. ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคนอื่น ๆ
 3. "ตำนานวังน่า", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ, ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 13 (2462) (ต้นฉบับ)
 4. ตำนานเห่เรือ, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พงศาวดารแก้ไข

 1. จุลยุทธการวงศ์ ผูก 2, โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน
 2. พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แลคำแปล, โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, แปลโดย พระยาพจนสุนทร (เรือง อติเปรมานนท์) (2459)
 3. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ
 4. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)
 5. พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีสังเขป (2516)
 6. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1, โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) (ต้นฉบับ: 1, 2)
 7. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2, โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) (2444) (ต้นฉบับ)
 8. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 3, โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) (2477) (ต้นฉบับ)
 9. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชชกาลที่ 4, โดย เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค) (2477) (ต้นฉบับ)
 10. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2493) (ต้นฉบับ: 1, 2)
 11. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ (2539) (ต้นฉบับ)
 12. พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) (2479) (ต้นฉบับ: 1, 2)
 13. พระราชพงศาวดารเหนือ, โดย พระวิเชียรปรีชา (น้อย)
 14. พระราชพงษาวดาร, โดย กรมศึกษาธิการ (2444) (ต้นฉบับ: 1, 2, 3)
 15. พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (2485) (ต้นฉบับ: 1, 2, 3)
 16. "พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับปลีก หมายเลข 2/ก101", ใน เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี (2487)
 17. พระราชพงศาวดาร ความเก่า (2458)
 18. พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา, โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
 19. พระราชพงศาวดารเหนือ, โดย พระวิเชียรปรีชา (น้อย)
 20. สังคีติยวงศ์, โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, แปลโดย พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์) (2466) (ต้นฉบับ)

ประวัติบุคคลแก้ไข

 1. "เทศนาบวรราชประวัติ", โดย สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ), ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 13 (2462) (ต้นฉบับ)
 2. "ปฐมวงษ์", โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 8 (2460)
 3. ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2512) (ต้นฉบับ)
 4. ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเมื่อก่อนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2472) (ต้นฉบับ)
 5. ประวัติสังเขปของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเพียงปราบฮ่อ พ.ศ. 2430 (2476) (ต้นฉบับ)
 6. "ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 13", ใน พระนามเจ้านายในพระราชวังบวรสถานมงคล (2462) (ต้นฉบับ)
 7. พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2493) (ต้นฉบับ)
 8. ประวัติสุนทรภู่, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 9. "เรื่องราวเจ้าพระยาวิชาเยนทร์", โดย จอห์น แอนเดอร์สัน, ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 18 (2462)
 10. "วงศ์สกุลผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบอง (ตระกูลอภัยวงศ์)", ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 16 (2475)
 11. อธิบายราชินิกุลบางช้าง, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2471) (เริ่มดัชนี)
 12. อภินิหารการประจักษ, โดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (2466) (ต้นฉบับ)

วรรณกรรมแก้ไข

 1. นิราศท่าดินแดง, โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (2464)

สารคดีแก้ไข

 1. คติของฝรั่งเข้ามาเมืองไทย, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2492) (ต้นฉบับ)
 2. "คำอธิบาย เรื่อง เจ้าคุณประตูดิน", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ, ใน ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง (2470)
 3. ไทยรบพม่า, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 4. นิทานโบรานคดี, โดย สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2487) (ต้นฉบับ)
 5. "รายงานการค้าขายในกรุงสยามครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายน์", โดย จอห์น แอนเดอร์สัน, ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 18 (2462)
 6. เรื่องเมืองพิษณุโลก, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2496)
 7. เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 8. ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ต้นฉบับ)
 9. "สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
 10. "สร้างกรุงศรีอยุธยา", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
 11. แสดงบรรยายพงศาวดารสยาม, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (2467) (ต้นฉบับ)
 12. อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (ต้นฉบับ)
 13. อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
 14. "อธิบายรัชกาลครั้งกรุงเก่า", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ, ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 5 (2460) (ต้นฉบับ)
 15. อธิบาย เรื่อง เครื่องมะโหรีปี่พาทย์, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (2471)
 16. อธิบาย เรื่อง ธงไทย, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (ต้นฉบับ)

ดูเพิ่มแก้ไข