ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
(พ.ศ. 2405–2486)
พระนามแฝงว่า "นายทรงอานุภาพ"
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

งานรวมแก้ไข

งานที่เป็นส่วนหนึ่งของงานอื่นแก้ไข

คำนำแก้ไข

คำวิจารณ์แก้ไข

คำอธิบายแก้ไข

งานที่เป็นบรรณาธิการแก้ไข

งานต่างหากแก้ไข

การเดินทาง การท่องเที่ยวแก้ไข

การปกครองแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

การทหาร สงครามแก้ไข

คำกล่าว จดหมายแก้ไข

ดนตรีแก้ไข

ประวัติตระกูลแก้ไข

ประวัติบุคคลแก้ไข

ประวัติวรรณกรรมแก้ไข

ประวัติศาสตร์ทั่วไปแก้ไข

ประวัติสถานที่แก้ไข

ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรมแก้ไข

เอกสารทางการแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข

งานที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ข่าวแก้ไข

เอกสารทางการแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข


 

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก