หนังสือจดหมายเหตุ/เล่มที่ 2 (หลัง)

๏ หนังสือจดหมายเหตุ ๚

The Bangkok Recorder.
เล่มที่ ๒
จุลศักราช ๑๒๒๗–๑๒๒๘

ใบที่ ประจำ
1 วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1866 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1227
2 วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1866 วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 จ.ศ. 1227
3 สูญหาย
4
5 วันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1866 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1228
6 วันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1866 วันแรม 15 ค่ำ เดือน 6 จ.ศ. 1228
7 วันที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1866 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 จ.ศ. 1228
8 วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1866 วันแรม 15 ค่ำ เดือน 7 จ.ศ. 1228
9 วันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1866 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ปฐมาษาฒ จ.ศ. 1228
10 วันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1866 วันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปฐมาษาฒ จ.ศ. 1228
11 วันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1866 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 อุตราษาฒ จ.ศ. 1228
12 วันที่ 11 สิงหาคม ค.ศ. 1866 วันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 อุตราษาฒ จ.ศ. 1228
13 วันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1866 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 จ.ศ. 1228
14 วันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1866 วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 จ.ศ. 1228
15 วันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 1866 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1228
16 วันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1866 วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1228
17 วันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1866 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 จ.ศ. 1228
18 วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1866 วันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 จ.ศ. 1228
19 วันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 1866 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1228
20 วันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1866 วันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 จ.ศ. 1228
21 วันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1866 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย จ.ศ. 1228
22 วันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 1867 วันแรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย จ.ศ. 1228
23 วันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1867 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1228
24 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1867 วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 จ.ศ. 1228