หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน/พิกัดภาษีนอกแลใน

 พิกัดภาษีนอกแลในที่จะเรียกเอาตามหนังสือสัญญานี้ ๚

 ข้อ  เปนพิกัดสินค้าภาษีชั้นใน ไม่ตอ้งเสียเลย เสียแต่เมื่อบันทุกลงเรือ เสียอย่างนี้ ๚ะ

งาช้าง หาบละ ๑๐ บาท
รง หาบละ บาท
นรมาต หาบละ ๕๐ บาท
กระวาน หาบละ ๑๔ บาท
เร่ว หาบละ บาท
หอยแมงภู่ หาบละ บาท
ฃนนกกระทุง หาบละ ๑๐ สลึง
หมากแห้ง หาบละ บาท
กรักขี หาบละ สลึง
๑๐ หูปลาขาว หาบละ บาท
๑๑ หูปลาดำ หาบละ บาท
๑๒ ผลกะเบา หาบละ สลึง
๑๓ หางนกยูง รอ้ยละ ๑๐ บาท
๑๔ กระดูกโฅกระบือ หาบละ ไพ
๑๕ หนังแรด หาบละ สลึง
๑๖ หนังเน่า หาบละ สลึง
๑๗ อกเต่า หาบละ บาท
๑๘ กระดองตะภาพน้ำ หาบละ บาท
๑๙ ปลิงทเล หาบละ บาท
๒๐ กะเภาะปลา หาบละ บาท
๒๑ รังนกฃน ๑๐ เอา
๒๒ ปีกนกตระเตน รอ้ยละ บาท
๒๓ สีเสียด หาบละ สลึง
๒๔ เบจี๋ หาบละ สลึง
๒๕ พุงทลาย หาบละ สลึง
๒๖ กำยาน หาบละ บาท
๒๗ เปลือกหางไหล หาบ สลึง
๒๘ เนื้อไม้ หาบละ บาท
๒๙ หนังกระเบน หาบละ บาท
๓๐ เขากวางแก่ หาบละ สลึง
๓๑ เขากวางออ่น ๑๐ เอา
๓๒ หนังกวาง รอ้ยละ บาท
๓๓ หนังทราย รอ้ยละ บาท
๓๔ เอ็นเนื้อ หาบละ บาท
๓๕ หนังโคกระบือ หาบละ บาท
๓๖ กระดูกช้าง หาบละ บาท
๓๗ กระดูกเสือ หาบละ บาท
๓๘ เขากระบือ หาบละ สลึง
๓๙ หนังช้าง หาบละ สลึง
๔๐ หนังเสือ ผืนละ สลึง
๔๑ เกลตลี่น หาบละ บาท
๔๒ ครั่ง หาบละ สลึง
๔๓ ป่านไบ หาบละ สลึง
๔๔ ปลาแห้ง หาบละ สลึง
๔๕ ปลาใบไม้ หาบละ บาท
๔๖ ฝาง หาบละ สลึงเฟื้อง
๔๗ เนื้อเคมแห้ง หาบละ บาท
๔๘ เปลือกปะโลง หาบละ สลึง
๔๙ ไม้แดง หาบละ สลึง
๕๐ ไม้ดำ หาบละ สลึง
๕๑ เข้าสาร เกียนละ บาท

 ข้อ  เปนของที่เสียภาษีชั้นในตามพิกัดนี้ ภาษีนั้นจะเรียกมาขึ้นไปไม่ได้ เมื่อใดบันทุกกำปั่นไป ไม่ตอ้งเสีย ๚ะ

๕๒ น้ำตานทรายขาว หาบละ สลึง
๕๓ น้ำตานทรายแดง หาบ สลึง
๕๔ ฝ้ายเม็ด ฝ้ายบด ๑๐ ลด
๕๕ พริกไท หาบละ บาท
๕๖ ปลาทู ๑๐๐๐๐ ละ บาท
๕๗ ถั่วทุกอย่าง ๑๒ เอา
๕๘ กุ้งแห้ง ๑๒ เอา
๕๙ งาเม็ด ๑๒ เอา
๖๐ ไหมลาว ๑๒ เอา
๖๑ ขี้ผึ้ง ๑๕ เอา
๖๒ ไขเนื้อ หาบละ บาท
๖๓ เกลือ เกียนละ บาท
๖๔ ยาสูบ ๑๐๐๐ ละ สลึง

 ข้อ  แต่บันดาสิ่งของทั้งปวงนอกจากพิกัดที่เขียนไว้ในหนังสือที่เสียกันอยู่ในบ้านในเมืองเท่าไร ให้เรียกยืนอยู่แต่เท่านั้น อย่าให้เรียกเพิ่มทวีขึ้นไป แล้วอย่าให้เรียกภาษีเปน ๒ ชั้น เมื่อลงบันทุกเรือ ไม่ตอ้งเสียภาษีอีก ๚ะ

 ลงชื่อปิดตราเซอยอนโบวริง ราชทูตอังกฤษ
 ลงชื่อปิดตราท่านผู้สำเร็ธราชการฝ่ายไทห้าดวง