หนังสือสัญญากรุงเทพมหานครกับกรุงอังกริษเปนทางไมตรีค้าขายกัน/พิกัดอากอรแลสมภักษร

 พิกัดอากอรแลสมภักษร ๚ะ
 ข้อ  แลพิกัดต้นผลไม้แปดอย่างซึ่งมีในน่าโฉนดสวนของราษฎรนั้น ให้ราษฎรเจ้าของสวนเสียกับนายระวางตามพิกัดนี้ ๚ะ
 หมากเอก สูง ๓ วา ๔ วาขึ้นไป เรียกต้นละ ๑๓๘ เบี้ย
 หมากโท สูง ๕ วา ๖ วาขึ้นไป เรียกต้นละ ๑๒๘ เบี้ย
 หมากตรี สูง ๗ วา ๘ วาขึ้นไป เรียกต้นละ ๑๑๘ เบี้ย
 หมากผะการายออกดอกประปราย เรียกต้นละ ๑๒๘ เบี้ย
 หมากเลก ตั้งปลองสูงแต่สอก ๑ ขึ้นไป ถ้าลูกไม่มี เรียกต้นละ ๕๐ เบี้ย
 มะพราวทุก ๆ อย่าง ตั้งปลองตั้งแต่สอง ๑ ขึ้นไป เรียก ๓ ต้นเงินสลึง
 พลูค้าง ทองหลาง สูง 
สอกขึ้นไป เรียกต้นละ ๒๐๐ เบี้ย
 มะมว่ง วัดแต่โคนต้นขึ้นไปสูง ๓ สอก ใหญ่รอบ ๓ กำขึ้นไป เรียกต้นละเฟื้อง
 มะปราง วัดแต่โคนต้นขึ้นไปสูง ๓ สอก ใหญ่รอบ ๓ กำขึ้นไป เรียกต้นละเฟื้อง
 มังคุด ลางสาด วัดแต่โคนต้นขึ้นไปสูงสอกคืบ ใหญ่รอบ ๒ กำขึ้นไป เรียกต้นละเฟื้อง
 ทุเรียน วัดแต่โคนต้นขึ้นไปสูง ๓ สอก ใหญ่รอบ ๓ กำขึ้นไป เรียกต้นละบาท
 ต้นไม้เหล่านี้ เมื่อทำบาญชีเดินสวนเมื่อไร เรียกเอาเงินตั้งแต่ปีนั้นมาเสมอทุกปีจนกะทั่งเดินสวนใหม่ ถึงต้นจะตายก็ตอ้งเสีย ถ้าจะปลูกต้นไหม่ซึ่งว่ามานี้ลง ถ้ายังไม่ถึงคราวเดินสวนก็ไม่ตอ้งเสีย ต่อถึงคราวเดินสวนทำบาญชีใหม่ ต้นไม้ที่ตายก็หักเสีย ที่ขึ้นใหม่ก็บวกเงินขึ้นตามต้นไม้เดิม ถ้าต้นไม้ปลูกลงในที่สวน ถ้ายังเลก ใหญ่รอบไม่ได้ขนาด ยังไม่เรียกราคาค่าต้นไม้ ๚ะ
 ข้อ  แลผลไม้ที่ปลูกในสวนที่มีรอ่งอีก ๘ สิ่งนั้น เจ้าพนักงานไปตรวจทุกปี ถ้ามีจำนวรต้นเท่าไร เรียกเอาเท่านั้น ๚ะ
 ซ่มเขียวหวาน ซ่อมเปลือกบาง ซ่มเทพรศ ซ่มแก้ว ซ่มโอ วัดแต่โคนต้นใหญ่รอบ ๒ นี้วขึ้นไป เรียก ๑๐ ต้นเฟื้อง
 ซ่มต่าง ๆ นอกกว่านี้ วัดแต่โคนต้นใหญ่รอบ ๓ นี้วขึ้นไป เรียก ๑๕ ต้นเฟื้อง
 ขนุน วัดแต่โคนต้นขึ้นไปสูง ๒ สอก ใหญ่รอบ ๓ กำขึ้นไป เรียก ๑๐ ต้นเฟื้อง
 สาเก วัดแต่โคนต้นขึ้นไปสูง ๒ สอก ใหญ่รอบ ๓ กำขึ้นไป เรียก ๑๕ ต้นเฟื้อง
 มะไฟ วัดแต่โคนต้นขึ้นไปสูง ๒ สอก ใหญ่รอบ ๒ กำขึ้นไป เรียก ๑๒ ต้นเฟื้อง
 ฝรั่ง วัดแต่โคนต้นขึ้นไปสูงคืบ ๑ ใหญ่รอบกำ ๑ ขึ้นไป เรียก ๑๒ ต้นเฟื้อง
 สทอ้น วัดแต่โคนต้นขึ้นไปสูง ๒ สอกใหญ่รอบ ๓ กำขึ้นไป เรียก ๕ ต้นเฟื้อง
 เงาะ วัดแต่โคนต้นขึ้นไปสูง ๒ สอก ใหญ่รอบ ๒ กำขึ้นไป เรียก ๕ ต้นเฟื้อง
 สัพรศ ๑๐๐๐ กอ เปนเงินสลึงเฟื้อง
 ข้อ  ของปลูกขึ้นเปนต้นได้ผลคราวเดียวเหมือนต้นเข้าเปลือก ให้เรียกเอาเปนค่าที่เหมือนนาราคาไร่ละสลึงเฟื้อง แต่ของที่ปลูกปีเดียวใช้ไปได้ 
ปี แลใช้ไปได้นาน ปลูกในที่แผ่นดินก็ดี ในขนัดสวนที่มีรอ่งก็ดี ให้เรียกเปนค่าที่ ๚ะ
 คือ มะมว่ง ต้นละ เฟื้อง กล้วย ๕๐ กอ เฟื้อง
มะฃาม ๒ ต้น เฟื้อง พลู ๑๒ ค้าง เฟื้อง
นอ้ยหน่า ๒๐ ต้น เฟื้อง พริกไท ๑๒ ค้าง เฟื้อง
 ข้อ  แลสมภักษรที่ราษฎรปลูกในที่แผ่นในที่ไร่ไม่มีรอ่ง เคยเรียกตามพิกัดสิ่งของนั้น ๚ะ
 ลงชื่อปิดตราฮารีสมิตปาก ๚ะ
 ลงชื่อปิดตราท่านผู้สำเร็ธราชการฝ่ายไทห้าดวง ๚ะ