หน้า:กฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๗๕
เล่ม ๔๙ หน้า ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
กฎมนเทียรบาล
ว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช ๒๔๗๕
ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า กฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์นั้น ได้ทรงพระราชดำริมาก่อนที่ได้ตราพระราชบัญญัติธรรมนูญการ