หน้า:กฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕.pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
เล่ม ๔๙ หน้า ๒๕๗
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

ปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ แล้วว่า ควรจะเปลี่ยนแปลงให้เหมาะแก่สมัย สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยพระราชดำริ

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎมนเทียรบาลขึ้นไว้ ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  ให้ใช้กฎมนเทียรบาลนี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ตั้งแต่วันที่ใช้กฎมนเทียรบาลนี้สืบไป ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎมนเทียรบาล กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในกฎมนเทียรบาลนี้ หรือซึ่งแย้งกับกฎมนเทียรบาลนี้

มาตรา  พระราชวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป ถ้าจะทำการสมรสกับผู้ใด ท่านว่า ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสียก่อน

มาตรา  เจ้าหญิงองค์ใด ถ้าจะทำการสมรสกับผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าในพระราชวงศ์ อันเป็นการไม่ต้องด้วยพระราชประเพณีนิยมดั่งนั้นไซร้ ท่านว่า ต้องกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เสียก่อน