หน้า:กฎมนเทียรบาลว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕.pdf/3

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๗๕
เล่ม ๔๙ หน้า ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  ถ้าพระราชวงศ์องค์ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ ไซร้ ท่านว่า ให้ถอดเสียจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

ประกาศมาณวันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นปีที่ ๘ ในรัชชกาลปัจจุบัน
ผู้รับพระบรมราชโองการ
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ประธานคณะกรรมการราษฎร