หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราแผ่นดิน
ตราแผ่นดิน
ราชกิจจานุเบกษา
กรุงเทพมหานครในพระบรมมหาราชวัง


เล่ม ๒๕ ฉบับพิเศษ
หน้า ๒๐๖
วันที่ ๑ มิถุนายน รัตนโกสินทร์ ๑๒๗


ตราราชโองการ
ตราราชโองการ

ศุภมัสดุ พระพุทธสาสนกาลเปนอดีตภาคล่วงแล้ว ๒๔๕๐ พรรษา ปัตยุบันกาล จันทรคตินิยม มกฎสังวัจฉร จิตรมาศ สุกปักษ์ ปัณรสีดิถี พุฒวาร สุริยคติกาล รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๗ เมษายนมาศ ปัณรสมาศาหคุณพิเศษ บริเฉทกาลกำหนด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ บดินทรเทพยมหามกุฎ บุรษยรัตนราชรวิวงษ์ วรุฒมพงษบริพัตร์ วรขัตติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาตสังสุทธเคราะหณี จักรกรีบรมนารถ มหามกุฎราชวรางกูร สุจริตมูลสุสาธิต อรรคอุกฤษฐไพบูลย์ บุรพาดูลย์กฤษฎาภินิหาร สุภาธิการรังสฤษดิ์ ธัญลักษณวิจิตร์โสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประนต บาทบงกชยุคล ประสิทธิ