หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/27

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

ถ้าแลมันผู้แจ้งข้อราชการ หรือหนังสือ หรือแบบแผนที่ว่ามาในมาตรา ๑๐๖ นั้นเปนเจ้าพนักงานในการนั้นเอง ท่านให้จำคุกมันตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปจนถึงสิบห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๐๘

ผู้ใดจงใจกระทำการอย่างใดใดอันสามารถอาจจะเกิดเหตุร้ายแก่พระราชอาณาจักร์จากภายนอก ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่ปีหนึ่งขึ้นไปจนถึงสิบห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๐๙

ผู้ใดเปนคนในบังคับสยาม แลมันกระทำการรบพุ่งต่อพระราชอาณาจักร์ก็ดี หรือมันไปเข้าเปนพวกข้าศึกศัตรูก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษประหารชีวิตร์ หรือจำคุกจนตลอดชีวิตร์ หรือมิฉนั้น จำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไปจนถึงยี่สิบปี แลให้ปรับตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่งตามโทษานุโทษ

มาตรา ๑๑๐

ผู้ใดเอาใจเผื่อแผ่ช่วยราชศัตรูที่กระทำการรบพุ่งต่อพระราชอาณาจักร์ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปจนถึงสิบห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ถ้าแลการที่มันช่วยราชศัตรูนั้นมีลักษณอย่างใดอย่างหนึ่งดังว่าต่อไปในมาตรานี้ คือ

(๑) มันทำแก่ป้อม, ค่าย, เครื่องพาหนะ ทางไปมา ทางส่งข่าว เรือรบ, เครื่องสาตราวุธยุทธภัณฑ์ เสบียงอาหาร หรือเครื่องพัสดุอื่น ๆ อันเปนของหลวงสำหรับใช้ในการสงคราม ให้เสีย ใช้ไม่ได้ หรือให้ตกไปในเงื้อมมือราชศัตรูก็ดี

(๒) มันยุยงคนซึ่งรับราชการในทหารบก ทหารเรือ ของพระเจ้าอยู่หัว ให้หลบหนี ให้กำเริบขึ้น หรือให้ละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ก็ดี

(๓) มันช่วยสอดแนมสืบกิจการหรือนำทางให้แก่ราชศัตรู หรือกระทำอย่างใดใดเพื่อให้ราชศัตรูลอบรู้ข้อราชการ หรือหนังสือ หรือแบบแผนอย่างใดใดก็ดี

เช่นนี้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องระวางโทษถึงประหารชีวิตร์ หรือมิฉนั้น จำคุกจนตลอดชีวิตร์ แลให้ปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๑๑

ความผิดฐานประทุษฐร้ายต่อพระราชอาณาจักร์ด้วยลักษณอย่างใดใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหมวดนี้นั้น ถ้าผู้ใดพยายามจะกระทำ แม้เพียงแต่ได้ตระเตรียมการหรือสมคบกันเพื่อกระทำการประทุษฐร้ายนั้น ท่านว่า มันต้องรวางโทษดุจเดียวกันกับที่บัญญตไว้สำหรับผู้กระทำความผิดอย่างนั้น