หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/29

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

หนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าสองร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน

มาตรา ๑๑๗

ผู้ใดได้ทราบคำสั่งหรือการกะเกณฑ์ซึ่งเจ้าพนักงานได้บังคับโดยชอบด้วยกฎหมายให้มันช่วยราชการอย่างใดใด ถ้ามันอาจจะทำได้ แลมันบิดพลิ้วละเลยไม่ช่วยเจ้าพนักงานตามคำสั่งหรือการกะเกณฑ์นั้นไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุทาเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าสามเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่าแล้วด้วยกัน

มาตรา ๑๑๘

ผู้ใดเอาความอย่างใดใดที่มันรู้อยู่ว่า เปนความเท็จ แลอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือสาธารณชนเสียหายได้นั้น มาแจ้งแก่เจ้าพนักงาน ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่าแล้วด้วยกัน

มาตรา ๑๑๙

ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมาย ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าสองร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่าแล้วด้วยกัน

มาตรา ๑๒๐

ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายหรือใช้วาจาขู่เข็ญว่าจะทำร้ายด้วยประการใด ๆ โดยประสงค์จะต่อสู้หรือขัดขวางต่อเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายก็ดี จะต่อสู้หรือขัดขวางผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามบังคับอันชอบด้วยกฎหมายก็ดี จะข่มขืนเจ้าพนักงานคนใดให้กระทำการหรืองดเว้นการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายก็ดี ท่านว่า มันผู้กระทำร้ายหรือขู่เข็ญจะกระทำร้ายเช่นว่ามาในมาตรานี้มีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

ถ้าแลมันมีเครื่องสาตราวุธมากระทำผิดดังที่ว่ามานี้ก็ดี มันคุมกันเปนพรรคพวกตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปกระทำผิดดังว่ามาก็ดี ท่านว่า มันต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๒๑

ผู้ใดไม่มีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แลมันถอนทำลายตราที่เจ้าพนักงาน