หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/31

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๒๖

ความผิดฐานขอให้สินบนหรือสัญญาว่าจะให้สินบนที่ว่ามาในมาตรา ๑๒๕ นั้น ถ้าแลเจ้าพนักงานคนใดยอมจะรับสินบนก็ดี หรือรับสินบนนั้นก็ดี ท่านว่า โทษของมันผู้ให้แลผู้รับเสมอกัน ให้ลงอาญาทั้งผู้ใดแลผู้รับสินบนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๘ หรือมาตรา ๑๓๙ นั้น

มาตรา ๑๒๗

ผู้ใดปลอมตนไปกระทำการเปนเจ้าพนักงาน ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง แลให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

อนึ่ง เจ้าพนักงานคนใดอันท่านสั่งมิให้กระทำการตามตำแหน่งหน้าที่ต่อไปแล้ว แลยังฝ่าฝืนขืนกระทำการนั้นอยู่ไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ดุจกัน

มาตรา ๑๒๘

ผู้ใดไม่มีอำนาจที่จะทำได้ตามกฎหมาย แลมันแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์, หรือใช้เครื่องยศ, สำหรับเจ้าพนักงานก็ดี หรือใช้นามตำแหน่งยศหรือประดับเครื่องราชอิศริยาภรณ์ก็ดี ถ้ามันทำการที่ว่ามานี้ให้ปรากฎแก่คนทั้งหลายโดยประสงค์จะให้เขาเชื่อถือว่า มันเปนผู้มียศบรรดาศักดิ์ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน


มาตรา ๑๒๙

ผู้ใดเปนเจ้าพนักงาน ท่านใช้ให้มีหน้าที่ปกครองหรือพิทักษ์รักษาทรัพยืหรือหนังสืออย่างใดใด ถ้ามันมิได้มีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แลมันทำลายทรัพย์หรือหนังสือนั้น ๆ หรือทำให้วิปลาศบุบฉลายไปก็ดี หรือมันยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้นโดยมันรู้เห็นเปนใจด้วยก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงห้าปี แลปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๓๐

ผู้ใดเปนเจ้าพนักงาน ท่านใช้ให้มีหน้าที่พิทักษ์รักษาทรัพย์หรือหนังสืออย่างใดใดอันมีตราสำหรับราชการประทับหมายไว้เปนสำคัญ

ถ้ามันมิได้มีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แลมันถอนทำลายตรานั้นเสีย หรือมันกระทำให้ตรานั้นวิปลาศเสียไปด้วยอุบายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี หรือมันยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น ๆ โดยมันรู้เห็นเปนใจด้วยก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับ