หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/34

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๓๙
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๔๐

ผู้ใดรู้ตัวว่า จะได้เปนเจ้าพนักงาน แลมันเรียก หรือรับ หรือยอมว่าจะรับสินบนไว้ก่อนแล้ว ครั้นเมื่อมันได้เปนเจ้าพนักงาน มันไปใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในทางที่เห็นแก่สินบนนั้นไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษเสมอกันกับเจ้าพนักงานที่มีความผิดฐานเรียก หรือรับ หรือยอมว่าจะรับสินบนฉนั้น

มาตรา ๑๔๑

บรรดาสินบนที่ได้ให้แก่กันโดยการเลมิดกฎหมายนั้น ท่านให้ริบเปนของหลวงทั้งสิ้น

มาตรา ๑๔๒

เจ้าพนักงานคนใดท่านใช้ให้มีหน้าที่สืบเสาะ ไต่สวน หรือฟ้องคดีที่มีความผิดต่อพระราชกำหนดกฎหมาย แลมันเพทุบายกระทำการที่ไม่ควรจะกระทำ หรือเว้นการที่ไม่ควรเว้น ด้วยเจตนาจะช่วยผู้ผิดมิให้ต้องรับอาญาตามกฎหมายไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

ถ้าเจ้าพนักงานคนใดซึ่งมีหน้าที่ดังที่ว่ามานี้เพทุบายกระทำการอันไม่ควรจะกระทำ หรือเว้นการที่ไม่ควรเว้น โดยมันเจตนาจะแกล้งให้ผู้หาความผิดมิได้ต้องรับอาญาก็ดี หรือแกล้งให้ผู้ที่มีความผิดน้อยต้องรับอาญาเกินไปกว่าที่ควรจะรับตามกฎหมายนั้นก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๔๓

ผู้ใดเปนเจ้าพนักงานรับราชการอยู่ในกรมไปรสนีย์โทรเลข ถ้าแลมันกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่ว่าต่อไปในมาตรานี้ คือ

(๑) แกล้งเปิดผนึก หรือแกล้งทำลายหนังสือ แกล้งทำลายโทรเลขหรือสิ่งของที่ส่งทางไปรสนีย์ก็ดี

(๒) แกล้งให้หนังสือ หรือโทรเลข หรือสิ่งใดใดที่ส่งทรงไปรสนีย์สูญหายไปเสียก็ดี

(๓) แกล้งส่งหนังสือ หรือโทรเลข หรือสิ่งใดใดที่ฝากทางไปรสนีย์ให้แก่บุคคลที่มันรู้อยู่ว่า มิได้เปนผู้ที่ควรรับนั้นก็ดี

(๔) แกล้งเปิดเผยข้อความในหนังสือ หรือโทรเลข หรือสิ่งใดใดที่ฝากกันทางไปรสนีย์นั้นออกให้คนรู้ก็ดี

ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงหกเดือน แลให้ปรับตั้งแต่สิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

แลถ้าความผิดที่มันกระทำดังที่ว่ามานั้นเปนเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ผู้หนึ่งผู้ใดด้วยไซ้ ท่านว่า มันต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้ง