หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/35

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

แต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๔๔

ผู้ใดเปนเจ้าพนักงาน มีตำแหน่งหน้าที่อันสามารถจะล่วงรู้ความลับอย่างใดใดในราชการแผ่นดิน ถ้ามันมิได้มีอำนาจที่จะเปิดความลับนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แลมันเอาความลับนั้นไปแพร่งพรายให้ผิดแก่หน้าที่ของมันไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๔๕

เจ้าพนักงานคนใดคิดร้ายต่อผู้อื่น แลมันกระทำการอันมิควรกระทำ หรือละเว้นการอันมิควรเว้น ในตำแหน่งหน้าที่ของมัน โดยเจตนาจะให้เกิดความเสียหายแก่เขาไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ถ้าแลความผิดของมันที่กระทำนั้นไม่ต้องด้วยกฎหมายบทอื่น ท่านให้ลงโทษจำคุกมันไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๔๖

ผู้ใดเปนเจ้าพนักงาน มีตำแหน่งหน้าที่จัดการให้เปนไปตามกฎหมาย แลข้อบังคับ หรือคำพิพากษา แลคำสั่งของผู้ใหญ่ ถ้าแลมันกลับไปป้องกันหรือขักขวางมิให้การเปนไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำพิพากษา หรือคำสั่งนั้นไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน แลให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาทด้วยอิกโสดหนึ่งมาตรา ๑๔๗

ผู้ใดถูกบังคับตามกฎหมายให้มาเบิกความเปนพยานในการพิจารณาคดีก็ดี ให้มาเบิกความฐานเปนผู้มีความรู้ความชำนาญเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีก็ดี ถ้าแลมันบิดพลิ้วหลีกเลี่ยงไม่มาเบิกความ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน

มาตรา ๑๔๘

ในการพิจารณาคดีเรื่องใดใด เมื่อศาลบังคับตามกฎหมายให้ผู้ใดปฏิญาณสาบาลตัวก็ดี ให้เบิกความก็ดี ให้มันลงชื่อในถ้อยคำของมันก็ดี ถ้าแลมันขัดขืนมิทำตามศาลบังคับไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง