หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/36

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๔๑
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

ให้ปรับไม่เกินกว่าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน

มาตรา ๑๔๙

ในการพิจารณาคดีเรื่องใดใด เมื่อศาลบังคับตามกฎหมายให้ผู้ใดเอาหนังสือหรือทรัพย์อย่างใดใดมาแสดงให้ปรากฎก็ดี หรือให้ไปจัดการเอาของเหล่านั้นมาแสดงให้ปรากฎก็ดี ถ้าแลมันขัดขืนมิทำตามศาลบังคับไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่าแล้วด้วยกัน

มาตรา ๑๕๐

ในการพิจารณาคดีเรื่องใดใด เมื่อผู้ใดได้แสดงหนังสือหรือทรัพย์อย่างใดใดให้ปรากฎ แล้วมันกระทำให้หนังสือหรือทรัพย์นั้นวิปลาศบุบฉลายไปก็ดี หรือมันทำลาย มันซ่อนเร้น หนังสือหรือทรัพย์นั้นเสียก็ดี หรือมันเอาหนังสือหรือทรัพย์นั้นไปเสียให้พ้นก็ดี ท่านว่า มันมีความผิดสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน

มาตรา ๑๕๑

ผู้ใดบังอาจหมิ่นประมาทต่อศาลในเวลาพิจารณาคดีก็ดี หรือมันกระทำการขัดขวางต่อการศาลในเวลาพิจาณณาคดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๕๒

ถ้าผู้ใดขัดขวงกีดกันการทอดตลาดขายทรัพย์ตามคำสั่งของศาลด้วยประการใดใด เปนต้นว่า ใช้กำลังกระทำร้ายก็ดี ใช้วาจาขู่เข็ญว่าจะกระทำร้ายก็ดี ใช้อุบายให้ลากสักการหรือสัญญาว่าจะให้ลาภสักการก็ดี เพื่อจะเกียดกันขัดขวางแก่การขายทอดตลาดนั้น ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าสามเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน

ถ้าแลผู้ที่จัดการขายทอดตลาดนั้นเปนเจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่ไซ้ ท่านให้ลงอาญาแก่มันผู้ขัดขวางกีดกันดังว่ามาแล้วนั้นตามลักษณโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๐ นั้น

มาตรา ๑๕๓

ผู้ใดใช้ชื่อปลอมร้องฟ้องต่อโรงศาลก็ดี หรือเอาชื่อของผู้อื่นมาฟ้องร้องโดยเขามิได้อนุญาตก็ดี ถ้าแลมันกระทำโดยเจตนาอันมิชอบด้วยกฎหมาย ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน