หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/38

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๔๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

ที่มันทำนั้น จะให้ความสัจจริงในคดีอันนั้นไซ้ ท่านว่า มันกระทำพยานเท็จ

ผู้ใดนำเหตุการพยานเท็จเช่นว่านี้มาอ้างในคดีที่พิจารณา ท่านว่า มันมีความผิดต้องรวางโทษที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๕ หรือมาตรา ๑๕๖ ตามฐานความผิดของมัน

มาตรา ๑๕๘

ผู้ใดแกล้งเอาความที่มันรู้อยู่ว่าเปนความเท็จไปร้องเรียนหรือฟ้องกล่าวโทษผู้อื่นไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงสองปี แลให้ปรับตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ถ้าแลมันแกล้งกล่าวโทษเขาว่า ได้กระทำผิดเปนอุกฤษฐโทษถึงประหารชีวิตก็ดี หรือเปนมหันตโทษถึงจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปก็ดี ท่านว่า มันต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๕๙

ผู้ใดรู้อยู่ว่า มิได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้น แลมันใส่ความฟ้องร้องว่า เกิดการกระทำผิดขึ้นก็ดี หรือว่า มันใส่เท็จทำพยานเพื่อจะให้เห็นว่า ความผิดได้เกิดขึ้นก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง แลให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๖๐

ผู้ใดเบิกความเท็จ หรือกระทำพยานเท็จ หรือแกล้งกล่าวหาด้วยความเท็จ ดังว่ามาในมาตรา ๑๕๖, ๑๕๗, ๑๕๘, ๑๕๙ จนเปนเหตุให้ผู้ที่หาความผิดมิได้ต้องโทษฐานลหุโทษก็ดี หรือต้องจำคุกไม่เกินสามเดือนก็ดี หรือเพียงแต่ต้องปรับอย่างเดียวก็ดี ท่านว่า มันผู้เบิกความเท็จ กระทำพยานเท็จ หรือแกล้งกล่าวหาด้วยความเท็จนั้นมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่ปีหนึ่งขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ถ้าแลผู้ที่หาความผิดมิได้นั้นต้องถูกรับอาญาอย่างอื่นนอกจากที่ว่ามานี้ ท่านว่า โทษของมันผู้เบิกความเท็จ หรือกระทำพยานเท็จ หรือแกล้งกล่าวหาด้วยความเท็จนั้นถึงจำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ถ้าแลผู้ที่มิได้มีความผิดต้องถูกรับอาญาถึงประหารชีวิตร์ ท่านว่า มันผู้เบิกความเท็จ กระทำพยานเท็จ หรือแกล้งกล่าวหาด้วยความเท็จนั้นต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไปจนถึงยี่สิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๖๑

ถ้าผู้ใดแกล้งเอาความเท็จมาร้องฟ้องกล่าวหาเขาแล้ว แลมันรู้สึกตัวกลัวผิด มันรีบ