หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/39

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

ถอนฟ้องเสียแต่เวลายังมิทันที่เจ้าพนักงานจะสั่งคดีนั้นประการใดไซ้ ท่านว่า ควรลงโทษแก่มันเพียงให้จำคุกไม่เกินกว่าสามเดือน แลให้ปรับไม่เกินกว่าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๖๒

ถ้าผู้ใดเบิกความเท็จแล้ว แลมันรู้สึกตัวกลัวผิดรีบคืนคำเท็จนั้นเสีย แลกลับให้ความที่สัจที่จริงในทันใดก่อนจบคำให้การของมันนั้นไซ้ ท่านว่า อย่าให้เอาโทษแก่มันเลย

ถ้ามันไปรู้สึกตัวกลัวความผิดเมื่อภายหลัง แลมันไปสารภาพต่อเจ้าพนักงานผู้ที่ได้รับถ้อยคำของมัน ขอถอนคำเท็จ กลับให้ความตามที่สัจที่จริง ทันเวลาก่อนศาลพิพากษาคดีนั้น แลก่อนที่เจ้าพนักงานได้ฟ้องมันฐานเบิกความเท็จด้วยแล้ว ท่านว่า มันควรได้รับความปรานี ให้ลดอาญาที่จะลงแก่มันฐานเบิกความเท็จนั้นกึ่งหนึ่ง


มาตรา ๑๖๓

ผู้ใดอยู่ในรวางคุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าแลหนีไปไซ้ ท่านว่า มันต้องรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน

มาตรา ๑๖๔

ผู้ใดอยู่ในระหว่างคุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าแลหักแหกที่คุมขังหนีไปก็ดี หรือหนีไปโดยกระทำร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะกระทำร้ายก็ดี ท่านว่า มันต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๖๕

ผู้ใดบังอาจเข้าแก้ไขคนที่อยู่ในระหว่างคุมขังโดยชอบด้วยกฎหมายให้หนีไปก็ดี หรือมันช่วยอุปการะให้หนีได้ก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงสองปี แลให้ปรับตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไปจนถึงสองร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ถ้าแลผู้ที่หนีนั้นเปนนักโทษต้อรวางโทษถึงประหารชีวิตร์ก็ดี หรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปก็ดี ท่านว่า มันผู้แก้ไขหรือช่วยอุปการะให้หนีนั้นต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๖๖

ผู้ใดแก้ไขหรือช่วยอุปการะให้คนที่อยู่ในระหว่างคุมขังโดยชอบด้วยกฎหมายหนีไป ด้วยมันใช้กำลังกระทำร้ายหรือขู่เข็ญด้วยวาจาว่าจะกระทำร้าย ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ถ้าแลคนที่หนีนั้นเปนนักโทษต้องรวางโทษ