หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/41

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๗๑

ในการที่จะพิพากษากำหนดโทษผู้มีความผิดที่กล่าวในหมวดนี้นั้น ท่านให้ศาลพิเคราะห์ดูกำหนดโทษเดิมของมันก่อน คือว่า ตามกำหนดโทษเดิมนั้น มันจะยังต้องติดคุกหรือยังจะต้องอยู่ในที่มีเขตร์บังคับอีกช้านานเท่าใด แลฐานโทษเดิมของมันหนักเบาเพียงใด ให้ศาลกำหนดโทษใหม่ตามควรแก่กำหนดเวลาแลลักษณของโทษเดิม


มาตรา ๑๗๒

ผู้ใดทำลายวัดถุหรือสถานอันเปนที่เคารพในทางสาสนาของบุคคลจำพวกใดใดก็ดี ทำให้วัดถุหรือสถานเช่นว่ามานั้นชำรุดทรุดโทรมเสียหายก็ดี ถ้ามันทำโดยอาการที่พึงเห็นได้ว่า เปนข้อหมิ่นประมาทแก่สาสนาของบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสามปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๗๓

ในเวลาสาสนิกชนประชุมกันนมัสการหรือกระทำพิธีกรรมตามลัทธิสาสนาใดใดโดยชอบด้วยกฎหมาย ถ้าแลผู้ใดก่อให้เกิดวุ่นวายขึ้นในที่ประชุมนั้นไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง แลให้ปรับไม่เกินกว่าสองร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่งมาตรา ๑๗๔

ผู้ใดใช้ผู้อื่นด้วยอุบายเสี้ยมสอนอย่างใดใด เพื่อให้กระทำความผิดอันต้องด้วยลักษณโทษจำคุกไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งลงมา ท่านว่า มันมีความผิด โทษที่ท่านบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นเท่าใด ให้แบ่งเปนสี่ส่วน ให้ลงอาญาแก่มันผู้ใช้ส่วนหนึ่ง แต่อย่าให้ยิ่งกว่าจำคุกสามปีเปนอย่างหนัก

ถ้าแลความผิดที่มันใช้ให้กระทำนั้นได้มีผู้กระทำขึ้นตามมันใช้ก็ดี หรือเพียงแต่พยายามจะกระทำก็ดี ท่านให้ถือว่า มันผู้ใช้นั้นเปนตัวการด้วยดุจดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๔ นั้น

มาตรา ๑๗๕

ผู้ใดประกาศแก่สาธารณชนเปนเชิงยุยงหรือสัญญาบนบาล เพื่อจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำความผิดอันต้องด้วยลักษณโทษจำคุกไม่ต่ำกว่าหกเดือนลงมา ท่านว่า มันมีความผิด โทษที่ท่านบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นเท่าใด ให้แบ่งออกเปนสามส่วน ให้ลงอาญาแก่มันส่วนหนึ่ง แต่อย่าให้ยิ่งกว่าจำคุกห้าปีเปนอย่างหนัก