หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/42

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๔๗
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

ถ้าแลความผิดที่มันยุยงหรือสัญญาบนบาลให้ทำนั้นได้มีผู้กระทำขึ้นก็ดี หรือเพียงแต่พยายามจะกระทำก็ดี ท่านให้ถือว่า มันผู้ยุยงบนบาลนั้นเปนตัวการด้วยดุจดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๖๔ นั้น

มาตรา ๑๗๖

ผู้ใดรับอาษาจะกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมันเห็นแก่ค่าจ้างรางวัลที่จะพึงได้นั้นไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับผู้ใช้ในมาตรา ๑๗๔ นั้น


มาตรา ๑๗๗

ผู้ใดเปนสมาชิกในสมาคมอันใดที่ปกปิดวิธีการของสมาคม แลเปนสมาคมที่ตั้งขึ้นเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ท่านว่า มันคือพวกอั้งยี่

แลถ้าผู้ใดเปนพวกอั้งยี่ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ถ้าผู้ใดเปนหัวหน้าอั้งยี่ก็ดี เปนผู้จัดการของอั้งยี่ก็ดี หรือเปนผู้มีตำแหน่งพนักงานอย่างใดในพวกอั้งยี่ก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๗๘

ถ้าบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปสมคบกันเพื่อจะกระทำความผิดอย่างใดใดที่ว่าไว้ตั้งแต่ส่วนที่ ๒ จนถึงส่วนที่ ๙ ในภาคที่ ๒ แห่งกฎหมายนี้ แลเปนความผิดอันต้องด้วยลักษณโทษจำคุกเกินกว่าปีหนึ่งขึ้นไปด้วยไซ้ ท่านว่า มันสมคบกันเปนส้องโจรผู้ร้าย มีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาทอีกโสดหนึ่งด้วยกันทุกคน

ถ้าแลมันผู้สมคบกันเช่นว่านี้ได้ตระเตรียมเพื่อจะทำการปล้นด้วยไซ้ ท่านว่า มันต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทอีกโสดหนึ่งด้วยกันทุกคน

มาตรา ๑๗๙

ถ้าผู้ใดไปประชุมกับพวกอั้งยี่ก็ดี หรือไปประชุมกับพวกที่สมคบกันเปนส้องโจรผู้ร้ายก็ดี ท่านให้ถือว่า มันเปนอั้งยี่แลพวกส้องโจรผู้ร้ายด้วย เว้นไว้แต่มันจะสามารถพิสูทธ์ตัวให้เห็นจริงได้ว่า เมื่อไปนั้น มันมิได้รู้ว่า เปนการประชุมพวกอั้งยี่หรือส้องโจรผู้ร้าย แลมิได้รู้ว่า ประชุมในการอั้งยี่หรือการโจรผู้ร้าย พิสูทธ์ได้เช่นนั้น ท่านจึงมิให้เอาโทษแก่มัน

มาตรา ๑๘๐

ผู้ใดกระทำการอุดหนุนแก่พวกอั้งยี่ก็ดี แก่พวกที่สมคบกันเปนส้องโจรผู้ร้ายก็ดี ด้วย