หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/45

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

ฐานที่มันทำให้เสียทรัพย์ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒๔, ๓๒๕ แล ๓๒๖ นั้น

มาตรา ๑๙๐

ผู้ใดทำให้ของที่ก่อสร้างไว้ก็ดี เครื่องจักร์ก็ดี ของที่ใช้เปนทางไฟฟ้าก็ดี เครื่องแลของอย่างใดใดที่ทำไว้เพื่อใช้ป้องกันอันตรายแห่งบุคคลแลทรัพย์ก็ดี ชำรุดจนสามารถอาจจะเกิดภยันตรายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดขึ้นได้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๙๑

ผู้ใดทำให้ถนนหลวง, สพาน, คลอง, แลทางอย่างใดใดสำหรับสาธารณชนใช้ในการไปมา แลเขื่อน, ทำนบ, ประตูน้ำ, อู่เรือ, แลทางอย่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวในการทางน้ำนั้น เครื่องจักร์, เครื่องยาน, แลของอย่างอื่น ๆ ที่ใช้ในการรถไฟหรือรถรางนั้น ชำรุดจนสามารถอาจจะเกิดอันตรายแก่การไปมาก็ดี หรือสามารถอาจจะเปนอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๙๒

ผู้ใดเอาสิ่งใดใดวางกีดขวางไว้ในทางรถไฟหรือทางรถรางก็ดี หรือทำให้รางรถไฟหรือรางรถรางหลุดลหลวมหรือเคลื่อนจากที่ก็ดี มันทำสิ่งที่ใช้เปนเครื่องบอกสัญญาให้วิปลาศ หรือกระทำอย่างใดใดอันสามารถอาจจะให้เกิดอันตรายในการเดิรรถไฟรถรางขึ้นได้ก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ถ้าแลได้มีอันตรายเกิดขึ้นเพราะมันได้กระทำผิดนั้นไซ้ ท่านว่า โทษมันหนัก ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๙๓

ผู้ใดกระทำแก่เรือที่ใช้เดิรทเลก็ดี แก่ประภาคาร, ทุ่น, แลเครื่องหมายอย่างใดใดซึ่งท่านสฐาปนาไว้ณะที่ต่าง ๆ เพื่อเปนการสดวกแลปราศจากภยันตรายแก่การเดิรเรือก็ดี ให้ของนั้น ๆ ชำรุดเสียไป หรือมันกระทำการอย่างใดใดอันสามารถอาจจะให้เรือเดิรทเลเกยติดตื้นหรือเปนอันตรายล่มจมลงก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ถ้าแลได้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นจนเรือเดิรทเลลำใดเกยติดตื้นหรือล่มจมลงไปเพราะเหตุที่มันกระทำผิดใช้ ท่านว่า มันต้องรวาง