หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/46

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๕๑
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

โทษจำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๙๔

ถ้าแลการกระทำผิดอย่างใดใดแก่ทางไปมาแลทางส่งข่าวแลของของสาธารณชนที่ว่ามาในมาตรา ๑๙๓, ๑๙๒, ๑๙๓, นั้นเปนแต่การเล็กน้อยไม่สำคัญแลไม่สามารถอาจจะเปนเหตุอันตรายแก่ผู้ใดด้วยไซ้ ท่านว่า มันผู้กระทำผิดนั้นโทษเบา ควรลงโทษมันตามลักษณฐานที่มันทำให้เสียทรัพย์ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒๔, ๓๒๕, แล ๓๒๖ นั้น

มาตรา ๑๙๕

ถ้าผู้ใดเอาเรือที่มันรู้ว่า เปนเรือเพียบเกินขนาดอยู่แล้วก็ดี หรือเปนเรือชำรุดไม่ควรไว้ใจก็ดี มาใช้รับคนโดยสาน ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าสองพันบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน

มาตรา ๑๙๖

ถ้าผู้ใดกระทำแก่เครื่องกลก็ดี สายลวดก็ดี เครื่องยานพาหนะหรือสิ่งของอย่างใดใดอันเปนของสำหรับใช้ในการไปรสนีย์โทรเลขโทรศัพท์ของกรมไปรสนีย์โทรเลขแลกรมรถไฟให้ของนั้นชำรุดเสียไป หรือมันกระทำอย่างใดใดให้เปนเหตุขัดข้องขึ้นแก่การส่งการรับข่าวสารแลของโดยทางไปรสนีย์โทรเลขโทรศัพท์นั้นก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไปจนถึงสองร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๙๗

ถ้าผู้ใดเจตนาจะซ่อนเร้นความเกิดความตาย แลมันลอบเอาศพไปซ่อน ไปฝัง หรือไปทำลายเสีย ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุทาเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน

มาตรา ๑๙๘

ผู้ใดปลอมปนเครื่องอาหารหรือเครื่องโอสถสำหรับบุคคลบริโภคให้สามารถอาจจะเกิดโรคไภยแก่ผู้บริโภคก็ดี หรือมันรู้อยู่แล้วว่า อาหารแลโอสถนั้นเปนของปลอมปน แลมันยังขืนขายหรือทอดตลาดก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าสองปี แลให้ปรับไม่เกินกว่าห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๑๙๙

ผู้ใดเอาของที่มีพิศม์เจือลงในน้ำหรือในที่ขังน้ำสำหรับสาธารณชนบริโภค ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับ