หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/47

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

ตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๐๐

ผู้ใดกระทำผิดอย่างใดใดที่ว่าไว้ในหมวดนี้ ถ้าแลการที่กระทำนั้นเปนเหตุให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีบาดเจ็บหรือถึงทุพพลภาพอย่างสาหัสก็ดี หรือถึงแก่ความตายก็ดี ท่านว่า มันผู้ที่กระทำผิดนั้นต้องรวางโทษตามสมควรแก่เหตุดังว่าต่อไปนี้ คือ

(๑) ถ้าเปนเหตุเพียงแต่บาดเจ็บหรือถึงทุพพลภาพอย่างสาหัส ให้ลงอาญาจำคุกมันตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

(๒) ถ้าเปนเหตุถึงแก่ความตาย ให้ลงอาญาจำคุกมันตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปจนถึงยี่สิบปี แลให้ปรับตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๐๑

ผู้ใดกระทำความผิดอย่างใดใดที่ว่าไว้ในหมวดนี้โดยฐานประมาท ท่านว่า มันต้องรวางโทษตามสมควรแก่เหตุดังว่าต่อไปนี้ คือ

(๑) ถ้าเปนเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ก็ดี หรือเปนเหตุที่ใกล้ต่ออันตรายแก่ชีวิตร์ของผู้หนึ่งผู้ใดก็ดี ท่านให้ลงโทษแก่มันตามโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน

(๒) ถ้าเปนเหตุให้ผู้หนึ่งผู้ใดถึงบาดเจ็บหรือถึงทุพพลภาพอย่างสาหัสก็ดี หรือถึงตายก็ดี ท่านให้ลงโทษมันฐานทำให้บุคคลตายแลบาดเจ็บอย่างสาหัสโดยประมาทดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๒ แล ๒๕๙ นั้น


(แลให้ใช้ได้ตลอดถึงการปลอมธนบัตร์
แลการปลอมใบสำคัญสัญญาในการกู้ยืมเงิน
ตราแลในการให้ดอกเบี้ยด้วย)


มาตรา ๒๐๒

ผู้ใดปลอมเงิตราหรือสิ่งของอย่างใดใดซึ่งใช้อย่างเงินตรา ซึ่งรัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัวหรือรัฐบาลประเทศอื่นทำขึ้นเพื่อให้สาธารณชนใช้นั้น ท่านว่า มันปลอมเงินตรา

ผู้ใดแปลงแก้ไขเงินตราพระราชอาณาจักร์หรือเงินตราประเทศใดใดให้ผิดไปจากปรกติ โดยความเจตนาจะให้คนทั้งหลายหลงเชื่อว่า เปนเงินตราอันราคาสูงยิ่งกว่าจริงก็ดี หรือมันกระทำอย่างใดใดโดยทุจริตให้น้ำหนักเงินตราอย่างใดใดน้อยลงไปกว่าปรกติก็ดี ผู้กระทำเช่นว่ามานี้ ท่านว่า มันแปลงเงินตรา