หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/48

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๕๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๐๓

ถ้าผู้ใดกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดดังว่าต่อไปในมาตรานี้ คือ

(๑) ปลอมเงินตราหรือแปลงเงินตราก็ดี

(๒) เอาเงินตราซึ่งมันรู้อยู่ว่า เปนของปลอมหรือของแปลงนั้น เข้ามาในพระราชอาณาจักร์ก็ดี

(๓) จำหน่ายเงินตราซึ่งมันรู้อยู่ว่า เปนของปลอมหรือของแปลง หรือมันมีของเช่นนั้นไว้เพื่อจะจำหน่ายก็ดี

ท่านว่า มันต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีขึ้นไปจนถึงสิบห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๐๔

ผู้ใดได้เงินตราอันเปนของปลอมหรือของแปลงมาไว้ โดยมันมิรู้ว่า เปนของเช่นนั้น ถ้าเมื่อความจริงปรากฎขึ้นแก่มันแล้วว่า เปนของปลอมหรือของแปลง มันยังขืนเอาเงินนั้นออกจำหน่ายไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าปีหนึ่ง สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าสิบเท่าราคาเงินปลอมหรือเงินแปลงนั้น สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน

มาตรา ๒๐๕

ผู้ใดทำเครื่องมือหรือวัดถุอย่างใดใดขึ้นไว้ด้วยเจตนาจะปลอมเงินตราหรือแปลงเงินตราก็ดี หรือปรากฎว่า มันมีเครื่องมือหรือวัดถุเช่นนั้นไว้ก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสามพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๐๖

ถ้าได้ความสัจว่า ผู้ใดปลอมเงินตราก็ดี หรือแปลงเงินตราก็ดี ถึงความผิดของมันจะต้องโทษในมาตราอื่นที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ด้วยในเรื่องเงินตราที่มันปลอมหรือแปลงนั้นก็ตาม ท่านว่า โทษปลอมเงินตราแลแปลงเงินตราเปนโทษหนักกว่าอย่างอื่น ให้ลงโทษแก่มันฐานปลอมเงินตราหรือแปลงเงินตรานั้นแต่กทงเดียว

มาตรา ๒๐๗

บรรดาเงินตราอันเปนของปลอมหรือของแปลงนั้นก็ดี เครื่องมือแลวัดถุสำหรับปลอมหรือแปลงเงินตราก็ดี ถ้าปรากฎว่า มีขึ้นเมื่อใด ท่านให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าเปนของของผู้ใด แลไม่ให้ถือเอาเหตุที่มีคำพิพากษาว่า ผู้ใดมีความผิดหรือไม่ผิด เปนประมาณในการที่จะริบของนั้น ๆ

มาตรา ๒๐๘

ผู้ใดกระทำความผิดอย่างใดใดที่ว่ามาในหมวดนี้ ถ้าแลเปนความผิดที่เกี่ยวด้วยวัดถุที่ใช้แทนเงินตราอันทำด้วยโลหธาตุที่เลวกว่าเงิน ท่านว่า มันควรรับอาญาที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดเช่นนั้นแต่เพียงกึ่งหนึ่ง