หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/49

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๐๙

คำว่า เงินตรา ที่ท่านใช้ในหมวดนี้นั้น ท่านให้หมายความตลอดถึงของเหล่านี้ด้วย คือ

(๑) ธนบัตร์ซึ่งรัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัว หรือรัฐบาลต่างประเทศ หรือธนาคารของรัฐบาลพระเจ้าอยู่หัวหรือของรัฐบาลต่างประเทศ ออกให้ใช้

(๒) ใบสำคัญสัญญาในการกู้เงินแลในการให้ดอกเบี้ยเงินกู้ อันเปนเอกสารซึ่งรัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัวหรือรัฐบาลต่างประเทศทำให้ไว้

มาตรา ๒๑๐

ผู้ใดกระทำบัตรหรือโลหธาตุอย่างใด ๆ ให้เปนรูปแลสีสัณฐานคล้ายคลึงกับธนบัตร์หรือเงินตราก็ดี หรือมันจำหน่ายของเช่นนั้นก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุทาเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึ่ง ให้จำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน สฐานหนึ่ง ให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน


มาตรา ๒๑๑

ผู้ใดปลอมดวงตราหรือตราซึ่งประทับไว้ที่สิ่งใด ๆ อันเปนตราแผ่นดินก็ดี หรือเปนตราเจ้าพนักงานใด ๆ ก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษตามสมควรแก่เหตุดังจะว่าต่อไปนี้ คือ

(๑) ถ้าปลอมพระราชลัญจกร ท่านว่า มันต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปจนถึงยี่สิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

(๒) ถ้าปลอมดวงตราของกระทรวงแลกรมในราชการก็ดี ปลอมดวงตราของสาธารณสถานก็ดี หรือปลอมดวงตราเจ้าพนักงานใด ๆ ก็ดี ท่านว่า มันต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่ปีหนึ่งขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอิกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๑๒

ผู้ใดได้ดวงตราที่แท้จริงอย่างใด ๆ ที่ว่ามาในมาตรา ๒๑๑ นั้นไว้ในมือ ถ้าแลมันใช้ดวงตรานั้นผิดด้วยกฎหมาย โดยลักษณอันสามารถอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นแก่สาธารณชนก็ดี หรือแก่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษฐานปลอมดวงตรานั้น แบ่งเปนสามส่วน ให้ลงอาญาแก่มันแต่สองส่วน

มาตรา ๒๑๓

ผู้ใดเจตนาจะหลอกลวงผู้อื่น แลมันใช้ตราปลอมอย่างใดใดดังว่ามาในมาตรา ๒๑๑ นั้นก็ดี หรือมันลอบเอาดวงตราที่แท้จริงอย่างใดใดดังว่ามาใน