หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/50

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๕๕
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๑๒ นั้นไปใช้ก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษฐานปลอมดวงตราแลใช้ดวงตราโดยผิดด้วยกฎหมายโดยลำดับกัน

มาตรา ๒๑๔

ผู้ใดปลอมบัตร์ตราอย่างใดใดซึ่งรัฐบาลให้ทำไว้ใช้ในการไปรสนีย์ การฤชากร แลการสรรพากรก็ดี หรือมันแปลงบัตร์ตราเช่นว่านั้นอย่างใดโดยเจตนาจะให้ใช้เปนบัตร์ตราที่ราคาสูงกว่าที่แท้ก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่ปีหนึ่งขึ้นไปจนถึงเจ็ดปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๑๕

บัตร์ตราซึ่งใช้ ใน การไปรสนีย์ การฤชากร การสรรพากรอย่างใดใด อันมีเครื่องหมายทำให้บุบฉลายไว้เปนสำคัญว่า เปนบัตร์ตราที่ใช้ไม่ได้แล้วนั้น ถ้าแลผู้ใดบังอาจลบถอนเครื่องหมายนั้นเสีย โดยเจตนาจะให้บัตร์ตรานั้นเปนของใช้ได้อีกไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๑๖

ผู้ใดบังอาจใช้บัตร์ตราอย่างใดใดที่ว่ามาในมาตรา ๒๑๔ มาตรา ๒๑๕ ที่มันรู้อยู่แล้วว่า เปนบัตร์ตราปลอมแปลงนั้นก็ดี หรือปรากฎว่า มันมีบัตร์ตราที่มันรู้อยู่ว่าเปนของปลอมแปลงไว้โดยเจตนาจะใช้ก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๑๗

ผู้ใดปลอมตั๋วรถไฟ ตั๋วรถราง หรือตั๋วซึ่งใช้สำหรับสาธารณชนโดยสานพาหนะอย่างใดใดก็ดี หรือมันแปลงตั๋วอย่างหนึ่งอย่างใดที่ว่ามานั้น โดยเจตนาจะให้ใช้เปนตั๋วราคาสูงกว่าที่แท้ก็ดี หรือมันลบถอนเครื่องหมายที่ทำให้ตั๋วเช่นว่านั้นบุบฉลายไว้เปนสำคัญว่า เปนของใช้ไม่ได้แล้ว โดยมันเจตนาจะให้ตั๋วนั้นใช้ได้อีกก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๑๘

ผู้ใดบังอาจใช้ตั๋วอย่างใดใดเช่นว่าในมาตรา ๒๑๗ ที่มันรู้อยู่ว่า เปนตั๋วปลอมแปลงก็ดี หรือปรากฎว่า มันมีตั๋วปลอมแปลงเช่นนั้นไว้โดยเจตนาที่จะใช้ก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงห้าร้อยบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง