หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/51

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๑๙

ผู้ใดทำเครื่องมือหรือวัดถุอย่างใดใดเพื่อปลอมแปลงดวงตรา บัตร์ตรา แลตั๋วอย่างใดใดก็ดี หรือปรากฎว่า มันมีเครื่องมือหรือวัดถุเพื่อกระทำการปลอมแปลงเช่นว่านั้นก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษฐานปลอมแปลงดวงตรา บัตร์ตรา แลตั๋วตรานั้น แบ่งเปนสามส่วน ให้ลงอาญาแก่มันแต่สองส่วน

มาตรา ๒๒๐

ถ้าผู้ปลอมแปลงดวงตรา บัตร์ตรา หรือตั๋วอย่างใดใดนั้นมีข้อผิดอย่างอื่นอย่างหนึ่งอย่างใดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ อันเปนความผิดที่เกี่ยวแก่ดวงตรา บัตร์ตรา หรือตั๋วที่มันปลอมหรือแปลงนั้นด้วยไซ้ ท่านว่า ควรลงโทษมันแต่ฐานปลอมหรือแปลงดวงตรา บัตร์ตรา หรือปลอมแปลงตั๋วนั้นกทงเดียว เพราะเหตุที่เปนโทษหนักกว่ากทงอื่นอยู่แล้ว

มาตรา ๒๒๑

ดวงตรา บัตร์ตรา หรือตั๋วอย่างใดใดอันเปนของปลอมแปลงนั้นก็ดี เครื่องมือแลวัดถุสำหรับปลอมแปลงดวงตรา บัตร์ตรา หรือตั๋วนั้นก็ดี ถ้าปรากฎขึ้นเมื่อใด ท่านให้ริบเสียจงสิ้น ไม่ว่าเปนของของผู้หนึ่งผู้ใด แลไม่ให้ถือเอาเหตุที่มีคำพิพากษาว่า ผู้ใดมีความผิดหรือไม่ผิด เปนประมาณในการที่จะริบของนั้น ๆ


มาตรา ๒๒๒

ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังจะว่าต่อไปนี้ โดยลักษณที่สามารถอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นแก่สาธารณชนหรือแก่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใด คือว่า

(๑) มันทำหนังสือปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดี

(๒) มันเติมข้อความ, ตัดทอนข้อความ, หรือแก้ไขด้วยประการอย่างอื่นในหนังสือที่แท้จริงก็ดี

(๓) มันประทับตราปลอมหรือลงลายมือปลอมในหนังสือก็ดี ท่านว่า มันปลอมหนังสือ

มาตรา ๒๒๓

ผู้ใดปลอมหนังสือ แม้ไม่ตั้งใจถึงจะให้เปนหนังสือสำคัญหรือถึงเปนหนังสือราชการก็ดี ถ้าแลหนังสือนั้นได้ปลอมใช้เปนหนังสือที่แท้จริง ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๒๔

ผู้ใดปลอมหนังสือโดยตั้งใจจะให้เปนหนังสือสำคัญก็ดี หรือเปนหนังสือราชการก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษ