หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/52

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๕๗
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

จำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงห้าปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๒๕

ผู้ใดปลอมหนังสือสำคัญโดยมันตั้งใจจะให้เปนหนังสือชนิดเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

(๑) เปนหนังสือสำคัญในราชการก็ดี

(๒) เปนหนังสือพินัยกรรม์ก็ดี

(๓) เปนใบสำคัญสัญญาอย่างใดใดอันบริษัทออกให้ไว้เปนคู่มือแห่งการที่มีหุ้นส่วน หรือเปนเจ้าหนี้ หรือมีกรรมสิทธิ์ที่จะได้ดอกเบี้ยหรือได้ส่วนแบ่งในบริษัทนั้นก็ดี

(๔) เปนธนบัตร์ของธนาคารที่บุคคลตั้ง หรือเปนใบสำคัญในการแลกเงิน ใบสั่งให้จ่ายเงิน ใบผัดส่งเงิน หรือเปนเอกสารอย่างใดใดที่ใช้ต่อกันแลกันต่างเงินตราได้นั้นก็ดี

ท่านว่า มันผู้ปลอมหนังสือสำคัญอย่างใดใดเช่นว่ามานี้มีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๒๖

ผู้ใดบอกให้เจ้าพนักงานผู้มีตำแหน่งทำการตามหน้าที่จดข้อความซึ่งมันรู้อยู่ว่า เปนเนื้อความเท็จ ลงในหนังสืออย่างใดใดอันสามารถจะใช้เปนพยานได้ แลถ้าการที่มันกระทำนั้นอาจจะเกิดความเสียหายแก่สาธารณชนหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใดได้ไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๒๗

ผู้ใดกระทำการอันอาจจะให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณชนหรือแก่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใด โดยเหตุที่มันเอาหนังสือซึ่งมันรู้อยู่เองว่า เปนของผู้อื่นเขาปลอม อย่างว่ามาในมาตรา ๒๒๓ มาตรา ๒๒๔ แลมาตรา ๒๒๕ นั้นมาใช้ว่าเปนของแท้ก็ดี หรือมันอ้างถ้อยคำที่มันรู้อยู่ว่า เปนเนื้อความเท็จที่มีผู้บอกให้เจ้าพนักงานจดอย่างว่ามาในมาตรา ๒๒๖ นั้นว่า เปนความจริงก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษฐานปลอมหนังสือหรือเบิกความเท็จฉนั้น

มาตรา ๒๒๘

ผู้ใดซ่อนเร้นหรือทำลายหนังสือพินัยกรรม์ของผู้อื่นก็ดี หนังสือสำคัญของผู้อื่นก็ดี โดยลักษณอันสามารถอาจจะเกิดเสียหายแก่สาธารณชนหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใดได้ไซ้ ท่านว่า มันต้องรวางโทษฐานปลอมหนังสือชนิดนั้น แบ่งโทษเปนสามส่วน ให้ลงอาญาแก่มันแต่สองส่วน

มาตรา ๒๒๙

ผู้ใดเปนเจ้าพนักงาน แลมันปลอมหนังสือซึ่งอยู่ในหน้าที่ของมันเปนผู้ทำตาม