หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/53

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

ตำแหน่ง ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๓๐

ผู้ใดเปนเจ้าพนักงาน มีตำแหน่งหน้าที่ที่จะทำหนังสือราชการ หรือจดทะเบียนบาญชีแลข้อความที่เปนหลักถานอย่างใดใด แลมันบังอาจเอาเนื้อความซึ่งมันรู้อยู่ว่า เปนความเท็จ มาจดลงว่า เปนความจริงก็ดี ถ้าแลการที่มันกระทำนี้สามารถอาจจะเกิดความเสียหายแก่สาธารณชนหรือแก่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดได้ไซ้ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปจนถึงสิบปี แลให้ปรับตั้งแต่สองร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๓๑

ผู้ใดเปนแพทย์ แลมันแกล้งจดหมายข้อความเท็จอย่างหนึ่งอย่างใดลงไว้ในหนังสือแสดงความเกิดความตายหรือใบบอกอาการของบุคคลผู้ใด โดยมันรู้อยู่ว่า จะมีคนเอาหนังสือนั้นไปใช้หลอกลวงเจ้าพนักงานในหน้าที่หรือหลอกลวงบริษัทรับประกันให้หลงเชื่อ ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษานุโทษเปนสามสฐาน คือ สฐานหนึง ให้จำคุกไม่เกินกว่าสองปี สฐานหนึง ให้ปรับไม่เกินกว่าพันบาท สฐานหนึ่ง ให้ลงโทษทั้งจำทั้งปรับเช่นว่ามาแล้วด้วยกัน

อนึ่ง ถ้าผู้ใดเอาหนังสือที่แพทย์ทำให้ด้วยความเท็จเช่นว่ามาในมาตรานี้ไปใช้โดยเจตนาจะหลอกลวงเจ้าพนักงานในหน้าที่หรือบริษัทรับประกันให้หลงเชื่อข้อความในหนังสือนั้น ท่านว่า มันผู้ที่ใช้หนังสือนั้นมีความผิด ต้องรวางโทษดุจกันกับผู้ทำจดหมายเท็จให้ดังว่าไว้ในมาตรานี้


มาตรา ๒๓๒

ผู้ใดมีความประสงค์จะกดราคาค่าจ้างก็ตาม หรือจะขึ้นค่าจ้างให้แรงก็ตาม ถ้ามันใช้กำลังกระทำร้าย หรือขู่เข็ญว่า จะกระทำร้ายอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจะให้ลูกจ้างละทิ้งการงานเสียก็ดี หรือให้ลูกจ้างยอมทำการงานแต่ในเขตรข้อกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกไม่เกินกว่าหกเดือน แลให้ปรับไม่เกินกว่าสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๓๓

ผู้ใดทำเครื่องวัด, เครื่องชั่ง, เครื่องตวงอย่างใดใดให้ผิดพิกัดอัตรา โดยเจตนาจะฉ้อโกงเขา ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง