หน้า:กอ ๑๒๗ (๒๔๕๑).pdf/54

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๕ หน้า ๒๕๙
วันที่ ๑ มิถุนายน ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๓๔

ผู้ใดเจตนาจะฉ้อโกงเขา แลมันใช้เครื่องวัด, เครื่องชั่ง, เครื่องตวง, อย่างใดใดที่เปนของทำสำหรับฉ้อโกงก็ดี หรือมันมีเครื่องวัด, เครื่องชั่ง, เครื่องตวง, เช่นนั้นไว้เพื่อจะขายหรือจะใช้ก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

ถ้ามันผู้ใช้ของสำหรับฉ้อโกงเช่นว่ามานี้เปนผู้ที่ได้ทำของนั้นด้วยไซ้ ท่านว่า ให้ลงอาญามันแต่ด้วยโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้

มาตรา ๒๓๕

ผู้ใดเอาชื่อของผู้อื่นหรือชื่อของห้างอื่นบริษัทอื่นซึ่งมันรู้อยู่ว่า มันไม่มีความชอบธรรมที่จะใช้ มาใช้ให้ปรากฎที่สิ่งสินค้า หรือที่ห่อสินค้า หรือที่ใบบอกขายใบบอกราคาสินค้าของมัน แลการที่ว่ามานี้ มันจะกระทำเองก็ตาม หรือให้ผู้อื่นกระทำก็ตาม ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงปีหนึ่ง แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๓๖

ผู้ใดปลอมเครื่องหมายในการค้าขายของบุคคลหรือบริษัทใดก็ดี หรือมันปลอมชื่อที่บุคคลหรือบริษัทใดเขาใช้ในการค้าขายก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี แลให้ปรับตั้งแต่ร้อยบาทขึ้นไปจนถึงห้าพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๓๗

ผู้ใดเลียนแบบอย่างเครื่องหมายในการค้าขายของผู้อื่นหรือบริษัทอื่นมาใช้โดยเจตนาจะลวงให้ผู้ซื้อหลงว่า เปนของของบุคคลหรือบริษัทอื่นนั้น ถึงวิธีที่เลียนเครื่องหมายนี้ทำให้ผิดเพี้ยนเสียบ้างเล็กน้อยเพื่อจะมิให้ตรงต่อการปลอมก็ดี ท่านก็ว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษจำคุกตั้งแต่เดือนหนึ่งขึ้นไปจนถึงปีหนึ่ง แลให้ปรับตั้งแต่ห้าสิบบาทขึ้นไปจนถึงสองพันบาทด้วยอีกโสดหนึ่ง

มาตรา ๒๓๘

ผู้ใดเอาของที่มันรู้อยู่ว่า เปนของใช้ชื่อหรือเครื่องหมายในทางทุจริต หรือเปนของที่เลียนเครื่องหมายของผู้อื่นหรือบริษัทอื่นในทางทุจริต ดังว่ามาในมาตรา ๒๓๕, ๒๓๖, แล ๒๓๗ นั้น เข้ามาในพระราชอาณาจักร์ก็ดี มันขายหรือทอดตลาดสิ่งสินค้าเหล่านั้นก็ดี ท่านว่า มันมีความผิด ต้องรวางโทษตามสมควรแก่เหตุดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๓๕, ๒๓๖, แล ๒๓๗ นั้น

มาตรา ๒๓๙

เครื่องวัด, เครื่องชั่ง, เครื่องตวง, อันเปนของปลอมดังว่ามาในมาตรา ๒๓๓ แล ๒๓๔ นั้นก็ดี แลสิ่งของที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายสินค้าในทางทุจริตก็ดี สิ่งของที่ใช้เครื่องหมายเทียมในทางทุจริตก็ดี บรรดาที่ว่ามาในมาตรา ๒๓๕, ๒๓๖, ๒๓๗ นั้น ถ้าปรากฎขึ้น