หน้า:กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ - ๒๔๕๑.pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
แบบสอนอ่าน จินตกระวีนิพนธ์
กรมศึกษาธิการ
ตราแผ่นดิน
ตราแผ่นดิน
กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ

เจ้าฟ้าพระองค์ ๑ (กุ้ง?) ครั้งกรุงเก่า ทรงนิพนธ์
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ แทรกบ้างบางบท
พิมพ์ครั้งที่สี่ ๑๐,๐๐๐ ฉบับ
ร.ศ. ๑๒๗
ปกผ้า ราคาเล่มละ ๑๐ อัฐ
โรงพิมพ์อักษรนิติ์