หน้า:กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ - ๒๔๕๑.pdf/4

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

ถือเอาเปนแบบเรียนแต่เฉภาะฉบับที่กรมศึกษาธิการได้จัดพิมพ์ขึ้น เพราะเจ้าพนักงานต้องตรวจแก้ใบพิมพ์เสมอทุก ๆ คราวที่จะสั่งให้พิมพ์ จึงจะยอมให้เปนฉบับสำหรับเล่าเรียน ห้ามมิให้นักเรียนทั้งหลายใช้หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งไม่ได้พิมพ์ด้วยคำสั่งของกรมศึกษาธิการ อันกรมศึกษาธิการไม่ได้รับรองว่าถูกต้องนั้น เปนฉบับเรียนเปนอันขาด

  • กรมศึกษาธิการ
  • วันที่ ๑ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๑
  • วิสุทธสุริยศักดิ์
  • อธิบดี