หน้า:การตรวจชำระและร่าง ปกม ในกรุงสยาม - ยธ - ๒๔๗๒.pdf/7

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ปฐมบรมกษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ต่อนั้นมา ก็ได้ออกประกาศพระราชบัญญัติใช้เป็นกฎหมายมากหลาย ยังความสะดวกแก่การชำระสะสางบทกฎหมายในภายหน้า

การออกประมวลกฎหมายในประเทศสยามนั้น เพื่อจะให้ได้ผลอย่างน้อย ๓ ประการ คือ

ประการที่  เพื่อรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยลักษณะเดียวกันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในพระราชกำหนดกฎหมายต่าง ๆ เข้าไว้เป็นหมวดหมู่ในประมวลกฎหมายอันเดียวกัน เช่น กฎหมายอาชญามีบทกระจัดกระจายอยู่ในลักษณะโจร ลักษณะอาชญาหลวง ลักษณะวิวาท ลักษณะอาชญาราษฎร์ ฯลฯ และในพระราชบัญญัติที่ออกใหม่ในชั้นหลัง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยอั้งยี่ ร.ศ. ๑๑๖ พระราชกำหนดลักษณะข่มขืนล่วงประเวณี ร.ศ. ๑๑๘ พระราชบัญญัติลักษณะหมิ่นประมาท ร.ศ. ๑๑๘ ประกาศลักษณะฉ้อ ร.ศ. ๑๑๙ เป็นต้น ซึ่งบทกฎหมายว่าด้วยลักษณะอาชญาอย่างเดียวกระจัดกระจายอยู่หลายแห่งดั่งนี้ย่อมทำให้เป็นการยากลำบากแก่ศาลในอันจะค้นคว้าหยิบยกมาพิจารณาพิพากษาคดี