หน้า:คำพิพากษา ๒๕๐๐-๑๘๕๘.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
  • คดีหมายเลขดำที่ ๑๗๑๓/๒๕๐๐
  • คดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๕๘/๒๕๐๐
  • ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
  • ศาลอาญา
  • วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐
  • ความอาญา
ระหว่าง พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์
นายสง่า เนื่องนิยม จำเลย
เรื่อง หมิ่นประมาทและดูหมิ่นพระมหากษัตริย์

โจทก์ฟ้อง จำเลยรับสารภาพ คดีฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๐ เวลากลางวัน จำเลยนี้ได้บังอาจกระทำความผิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ จำเลยได้บังอาจดูหมิ่นและหมิ่นประมาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย โดยจำเลยได้พูดโฆษณาในที่ประชุมสาธารณะบริเวณท้องสนามหลวงต่อหน้าประชาชนผู้ฟังประมาณ ๖,๐๐๐–๗,๐๐๐ คน โดยจำเลยพูดเรื่องกรณีสวรรคตของพระบาท-