หน้า:คำพิพากษา ๒๕๐๐-๑๘๕๘.pdf/2

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลว่า จะเปิดเผยชื่อผู้ลอบปลงพระชนม์ และเมื่อจำเลยได้พูดมาถึงตอนเปิดเผยชื่อผู้ลอบปลงพระชนม์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘) แล้ว จำเลยได้แสดงท่าทางโดยเอาแว่นตาสีขาวมาสวม แล้วจำเลยยกมือทั้งสองข้างชี้ที่แว่นตาพร้อมกับพูดว่า "แว่นตา ผมไม่เคยใส่ นี่ดูเอาซิ ฟังเอาไปคิดว่าเป็นใคร" แล้วทันใดนั้น จำเลยก็กระโดดขึ้นสูง ๆ หลายครั้งและพูดต่อไปว่า "ผู้ลอบปลงพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ อายุไม่เกิน ๓๐ ปี" พร้อมกับใช้มือชี้ไปที่แว่นตาซึ่งจำเลยสวมอยู่ซ้ำอีก ทั้งนี้ โดยท่าทางของจำเลยที่แสดงประกอบคำพูดนั้น จำเลยมีเจตนาใส่ความองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อประชาชนผู้มาฟัง เพื่อให้ประชาชนผู้มาฟังทั้งหมดเข้าใจว่า ผู้ลอบปลงพระชนม์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งการกระทำของจำเลยดังกล่าวแล้วเป็นไปโดยประการที่น่าจะทำให้องค์พระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสื่อมเสียพระบรมเดชานุภาพ ชื่อเสียง และเกียรติคุณของพระองค์ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วทั้งประเทศ และพระองค์อาจถูกดูหมิ่นจากประชาชนได้

เหตุเกิดที่ท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นที่สาธารณสถาน ตำบลพระบรมมหาราชวัง อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร

โดยที่องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ การกระทำของจำเลยเป็นผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒

จึงพร้อมกันพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ให้จำคุกจำเลยมีกำหนด ๕ ปี จำเลยรับสารภาพโดยดี เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด ๒ ปี ๖ เดือน และให้นับโทษต่อจากโทษของจำเลยในเรื่องละเมิดอำนาจศาลในคดีนี้

นายศริ มลิลา ผู้พิพากษา
นายสมบูรณ์ ภิบาลกุล ผู้พิพากษา