หน้า:คำสั่งของนายกรัฐมนตรี (๒๕๐๔-๐๘-๓๑).pdf/1

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
(ทำหน้าที่นิติบัญญัติ)
ครั้งที่ ๑๐๔
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๔
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา

 ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ:วันนี้ มีสมาชิกมาประชุม ๑๖๐ คน ครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าจะได้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่นิติบัญญัติต่อไป

 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประ–

ธานสภาจะแจ้งต่อที่ประชุม สำหรับวันนี้ มีเรื่องที่คณะรัฐมนตรีขอให้แจ้งให้ที่ประชุมนี้ทราบ ดังที่ข้าพเจ้าจะได้อ่านต่อไปนี้

ที่ สผ. ๑๐๐๒๖/๒๕๐๔
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๔
เรื่อง นายกรัฐมนตรีสั่งการประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
กราบเรียน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งให้ประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า

ด้วยนายกรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดการประหารชีวิตนายเลี่ยงฮ้อ แซ่เล้า โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ดังแจ้งตามสำเนาคำสั่งที่ได้ส่งมาพร้อมนี้