หน้า:คำสั่ง คปค ๒๕๔๙-๐๓.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๕ ก

๒๐ กันยายน ๒๕๔๙
หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

คำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่ ๓/๒๕๔๙
เรื่อง มอบอำนาจการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่กองทัพภาค

เพื่อให้การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตในเขตพื้นที่กองทัพภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งให้แม่ทัพภาค ๑ แม่ทัพภาค ๒ แม่ทัพภาค ๓ และแม่ทัพภาค ๔ เป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่แต่ละกองทัพภาค มีอำนาจในการระงับ ปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่แต่ละกองทัพภาค โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติตามการสั่งการของแม่ทัพภาค ผู้ใดหลีกเลี่ยง ขัดขืน จะต้องได้รับโทษอย่างร้ายแรง และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในแต่ละเขตพื้นที่กองทัพภาค ไปรายงานตัวต่อแม่ทัพภาค ณ กองบัญชาการแต่ละกองทัพภาคในวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ กองบัญชาการกองทัพบกตามที่ได้สั่งการไปแล้ว

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
  • พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
  • หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  • อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข