หน้า:คำแถลงการณ์เกี่ยวแก่การประกาศสงครามฯ (๒๔๘๕-๐๑-๒๕).pdf/5

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

๒๕ มกราคม ๒๔๘๕

เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๕
๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

รัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความมั่นใจในเหตุผลและความเป็นธรรม และเชื่อมั่นในความรักชาติกล้าหาญและความเป็นนักรบของไทยแต่โบราณกาลว่า จะนำชัยชะนะและความรุ่งโรจน์มาสู่ชาติไทยต่อไปในอนาคต

ขอความสวัสดีมีไชยจงมีแด่ชาติไทย

๒๕ มกราคม ๒๔๘๕