หน้า:จมห ปราบขบถเวียงจันทน์ - ๒๔๖๙.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบขบถเวียงจันท์
สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข
เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช
โปรดให้พิมพ์
เมื่อปีขาล พ.ศ. ๒๔๖๙
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร