หน้า:จมห ปราบขบถเวียงจันทน์ - ๒๔๖๙.pdf/3

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

นั้นอย่าง ๑ จะได้ความรู้ รายการ อันมิได้ปรากฎในหนังสืออื่นว่า การที่เมืองเวียงจันท์เปนขบถครั้งนั้น พวกเวียงจันท์พยายามทำการใหญ่โตเพียงใด หวังใจว่า ผู้อ่านจะได้ประโยชน์ในทางความรู้โบราณคดี ไม่เสียเวลาที่อ่านเปล่า

ลายมือชื่อของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ
ลายมือชื่อของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ