หน้า:จมห รับพระยาเศวตกุญชร - ๒๔๗๐.pdf/2

หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
จดหมายเหตุ เรื่อง รับพระยาเศวตกุญชร
ช้างเผือกแรกได้ในรัชกาลที่ ๒
เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๓๕๕
พิมพ์เนื่องในงานสมโภชพระเศวตคชเดชน์ดิลก
ช้างเผือกแรกได้ในรัชกาลที่ ๗
เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๗๐
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร