หน้า:จมห เปิดรถไฟ - ๒๔๗๖.pdf/5

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

และพระราชดํารัสตอบ และข่าวเสด็จพระราชดําเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อประกอบกับพระราชนิพนธ์ซึ่งได้พิมพ์ในงานทําบุญ ๕๐ วันนั้น

  • ราชบัณฑิตยสภา
  • วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๖