หน้า:ตั๋วช้าง.pdf/3

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
-๓-
๑.๑๒ พันตำรวจโท รังสรรค์ สอนสิงห์ รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง
๑.๑๓ พันตำรวจโท กมล ทวีศรี สารวัตร กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
๑.๑๔ ร้อยตำรวจเอก กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ รองสารวัตร กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง
๑.๑๕ ร้อยตำรวจเอก ไพบูลย์ สอโส รองสารวัตร งานสายตรวจ ๑ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง สารวัตร งานสายตรวจ ๑ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
๑.๑๖ ร้อยตำรวจเอก ชานันท์ ชัยจินดา รองสารวัตร กองกำกับการ ๓ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

๒. กรณีขอรับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน ๔ ราย

๒.๑ พันตำรวจโท รัชภูมิ กุสุมาลย์ รองผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๘ กองบังคับการตำรวจทางหลวง
๒.๒ พันตำรวจโท ศตวรรษ บุญมี รองผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรับพระมหากรุณาธิคุณดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการตำรวจทางหลวง
/๒.๓ พันตำรวจโท...