หน้า:ตำนานกฎหมายเมืองไทย - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๓.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตำนานกฎหมายเมืองไทย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงเรียบเรียง
พิมพ์ในงานพระศพ
หม่อมเจ้าสมรบำเทอง อาภากร
ครบปัญญาสมวาร
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร