หน้า:ตำนานคณะสงฆ์ - ดำรง - ๒๔๖๖.pdf/1

หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตำนานคณะสงฆ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
โปรดให้พิมพ์ในงานศพขรัวยายแสง
เมื่อปีกุญ พ.ศ. ๒๔๖๖
พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร